Strateški plan za razdoblje od 2019. do 2021. godine

1. Uvod: Okruženje i uloga Udruge

Zadarska županija prema popisu stanovništva iz 2011. godine broji 170.017 stanovnika što je 4,0 % ukupnog broja stanovništva Hrvatske. Sjedište županije je grad Zadar. Županiju čini 6 gradova i 28 općina. Zadarska županija je jedna je od tri hrvatske županije koja je imala porast broja stanovnika u razdoblju 2001.-2011.god. Preko 40 % stanovništva županije živi u u Zadru, a taj se udio i dalje povećava.

Sukladno Izvješću o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Zadarskoj županiji na dan 17.01.2013., živi 16245 osoba s invaliditetom, od čega su 10931 muškarci (67% ) i 5314 žene (33% ), te na taj način osobe s invaliditetom čine 9,6% ukupnog stanovništva županije. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 8861 (55%), je u radno aktivnoj dobi. Invaliditet je prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 7% u prisutan je i u dječjoj dobi, 0-19 godina. Ukoliko se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Zadarska županija ispod prosjeka za ukupnu prevalenciju te prevalenciju za sve navedene dobne skupine. 61,5% osoba s invaliditetom, prema dostupnim podacima o obrazovanju, nema završenu osnovnu školu ili ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. 31,4% ima srednju stručnu spremu dok je 3,5% osoba s visokom ili višom stručnom spremom. Specijalno obrazovanje nalazimo kod 3,6% osoba s invaliditetom. Prema podacima, novoformirane baze zaposlenih osoba s invaliditetom, u Zadarskoj županiji je 375 zaposlenih (zaposleni, privremeno radno nesposobni) osoba s invaliditetom s 63% udjelom muškaraca i 37% udjelom ženskih osoba. Najčešća zvanja kod zaposlenih osoba s invaliditetom su NKV radnik, trgovac, zidar i strojobravar. Osobe s invaliditetom, prema dostupnim podacima sustava socijalne skrbi, u najvećem broju (80%) žive u obitelji dok ih oko 19% živi samo, a svega 0,1% ima udomitelja ili skrbnika. 42 osobe s invaliditetom borave u ustanovi. Najveći broj osoba s invaliditetom svoja prava ostvaruje preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Alternativni oblici skrbi u zajednici za različite skupine korisnika te usluge i programi za različite socijalno isključene skupine prilično su slabo razvijeni. Ističe se i nedostatak programa za podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovo uključivanje u život zajednice na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima. Civilni sektor trebao bi se intenzivnije uključiti u pružanje socijalnih usluga i programa, ali radi se na daljnjoj izgradnji kapaciteta neformalne mreže djelovanja i jačanju sposobnosti organizacija civilnog društva u smijeru pružanja kvalitetnih socijalnih usluga udruga osoba s invaliditetom na području Zadarske županije.

Udruge su najbrojnije organizacije civilnog društva u Zadarskoj županiji, kao i ostalim županijama Hrvatske. Osnivaju se radi zaštite probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, za zaštitu prirode i okoliša, te za humanitarna, informacijska, kulturna, prosvjetna, socijalna, strukovna, sportska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih koristi, pri tom se podvrgavajući pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje takvog oblika udruživanja. Povećanje broja udruga i razina njihovog djelovanja je kontinuirana, što ukazuje na razvoj i afirmaciju civilnog društva u cjelini. Na području Zadarske županije u Registar udruga RH upisano je 1.869 udruga, od čega 1.865 aktivnih. Udruge civilnog društva vrlo su aktivne vezano uz problematiku osoba s invaliditetom s obzirom na programe koje obuhvaćaju preventivno djelovanje te drugim relevantnim segmentima vezanim za život i rad osoba s invaliditetom.

Kao udruga civilnog društva koja od 1953. godine kontinuirano djeluje sa svrhom poboljšanja statusa slijepih osoba u svim segmentima njihovog života, Udruga slijepih Zadarske Županije (u daljnjem tekstu: Udruga) jedina je organizacija na području županije koja okuplja osobe s oštećenjem vida i daje podršku u ostvarenju njihovih prava, mogućnosti i interesa te je kao takva prepoznata i identificirana u zajednici. Inicijator je i relevantni dionik neformalne mreže organizacija civilnoga društva i u aktivnoj je suradnji i partnerstvu s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom.

Prema podacima formirane jedinstvene računalne baze podataka članstva, Udruga broji 174 članova, koje se, sukladno usvojenoj definiciji sljepoće Svjetske zdravstvene organizacije koju je usvojio i Hrvatski savez slijepih (u daljnjem tekstu: Savez) kao krovna organizacija slijepih u RH, smatraju slijepim osobama (osobe koje nemaju ostatka osjeta svjetla, osobe čiji je ostatak vida uz korekciju na boljem oku do 0,05 i osobe čije je vidno polje suženo do 5 stupnjeva oko fiksacijske točke).

Struktura članstva je vrlo raznolika što iziskuje individualni multidisciplinarni pristup u rješavanju njihovih potreba, zahtjevnost pronalaženja zadovoljavajućih rješenja njihovih problema i potreba, te uključuje uvažavanje njihovih interesa, mogućnosti i afiniteta sukladno stupnju oštećenja.

2. Analiza stanja

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu ima 39 milijuna slijepih osoba. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz 2011. godine ovim je invaliditetom pogođeno 17.665 osoba, što čini udio od 3,4 posto od ukupnog broja osoba s invaliditetom (broj potpuno slijepih osoba je 3.393). Ne treba zaboraviti ni 350 gluhoslijepih osoba koje zbog dvostrukog oštećenja i vida i sluha itekako trebaju pomoć države i podršku cijelog društva u komunikaciji i kretanju.

Uzimajući u obzir udio osoba s invaliditetom u ukupnoj populaciji stanovništva, broj slijepih osoba je prilično nizak. No, ozbiljnost problema koje donosi sljepoća obvezuje Udrugu na osmišljavanje projekata i provedbu aktivnosti sukladnih strukturi članstva koja je vrlo raznolika u odnosu na stupanj oštećenja, dob, obrazovanje, nivo samostalnosti, socijalni status, znanja i afinitete. Potrebe svakog pojedinca su višeznačne, što zahtijeva različit pristup usmjeren na osnaživanje članova, njihovo neovisno življenje uz podršku te uključivanje u život zajednice na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima.

Kao oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja građana s oštećenjem vida na području Grada Zadra i Zadarske županije sa svrhom zaštite i unapređenja njhovog statusa i prava, Udruga predstavlja okvir zajedništva, uzajamnosti i solidarnosti osoba s oštećenjem vida.

Većinu od našeg ukupnog broja članova (174) čine odrasle osobe za koje se provode projektne aktivnosti usmjerene na neovisno življenje, samostalnost i uključenost uz podršku u sva područja života zajednice.

Od samih početaka svog postojanja Udruga skrbi o zadovoljavanju specifičnih potreba osoba oštećena vida, ali zadire i u problematiku općeljudskih životnih potreba. Cilj Udruge je rad za opće odnosno javno dobro te promicanje, razvitak i unapređenje statusa slijepih osoba u svim segmentima života te zaštite njihovih prava i interesa kao temeljnih ljudskih prava, a osobito: dostojanstva, jednakosti mogućnosti, univerzalnog dizajna, pristupačnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije te života u zajednici uz podršku. Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su demokratska politička kultura, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode, audio-izdavačka djelatnost, te sve ostalo što obuhvaća život slijepih osoba. Obzirom da se prioritetna područja djelovanja Udruge odnose na poboljšanje statusa slijepih osoba, njihovo pozicioniranje u društvu i život u zajednici kao punopravnih članova, suradnjom, zajedničkim inicijativama i podrškom za sve članove/ice Udruge treba osigurati provedbu navedenih prioriteta.

No, kako je za mogućnost praćenja suvremenih tokova što ih donose izmijenjeni pristupi i načela djelovanja u civilnom društvu potrebno profesionalno, stručno i učinkovito pružanje usluga i provedbu aktivnosti, organizacijska struktura i djelovanje bazirano na volonterskom radu, predstavlja veliki izazov kvaliteti rada i održivost u djelovanju. Stoga, potrebno je implementirati sustav projektnog menadžmenta kao temeljnog skupa znanja i vještina modernog poslovanja Udruge, gdje će se koristiti projektni pristup u poslovanju, a koji je suglasan s misijom i vizijom Udruge. Time će se značajno reducirati troškovi poslovanja i smanjiti rizik neuspjeha te unaprijediti poslovanje iz klasičnog i statičnog oblika poslovanja u moderni i dinamični oblik.

U predstojećem razdoblju do 2021. godine, Udruga se nalazi se pred novim izazovima - inovacije, specijalizacije i profesionalizacije, iznalaženja novih izvora financiranja, profiliranja i iznalaženja rješenja za održivost i kontinuitet djelovanja. U tom kontekstu sljedeće trogodišnje razdoblje, smatra se ključnim razdobljem za održivost Udruge, obzirom da je došlo do promjena u strukturi izvora financiranja organizacija civilnog društva. Potrebno je nastaviti pozitivne trendove i osigurati održivost te stabilizirati daljnji razvoj organizacije i kvalitetan rad s članstvom. Zapošljavanjem, odnosno zadržavanjem stručnih osoba unaprijediti identitet organizacije, javnost i vidljivost aktivnosti usmjerenih na osnaživanje članova, glavna su načela kojima će se osigurati pokrivenost potreba uzrokovanih oštećenjem vida i specifičnosti koje iz tog oštećenja proizlaze.

U novom trogodišnjem razdoblju od 2019. do 2021. god. Udruga, nalazi se pred novim izazovima koji obuhvaćaju: daljnju profesionalizaciju i stručno osposobljavanje i usavršavanje, iznalaženje novih izvora financiranja, osiguravanje projektnog menadžmenta u poslovanju i stručnih ljudskih resursa te razvoj volonterskog rada izvan kruga osoba s oštećenjem vida. U tom kontekstu, a uvažavajući činjenicu da još uvijek osjećamo posljedice razdoblja višegodišnje financijske i društvene recesije, djelovanje Udruge bit će na području županije važno u smislu pozitivnih društvenih procesa i podrške, kako bi se na navedene izazove odgovorilo na najbolji mogući način.

3. Djelovanje Udruge

Udruga je osnovana još davne 1953. godine i od tada kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene ostvarenju svrhe svog postojanja, a to je svakako ostvarivanje i promicanje ciljeva, djelatnosti i zadaća usmjerenih na zaštitu i unapređenje prava i interesa članova, bez namjere stjecanja dobiti. Osigurati učinkovito djelovanje Udruge i stvoriti preduvjete za djelotvorno financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u RH, cilj je koji Udruga želi ostvariti sukladno odredbama novog Zakona o udrugama (NN 74/ 14.). Jedna je od temeljnih udruga Članica Saveza i jedina je Udruga na području Zadarske županije koja okuplja slijepe i pružanjem usluga podrške i pomoći, omogućava ostvarenje njihovih prava, mogućnosti i interesa te uključivanje u život zajednice na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima.

Sukladno navedenom, Udruga provodi niz projekata s ciljem senzibilizacije javnosti za problematiku slijepih osoba kao i projekte s ciljem osnaživanja i pomoć pri „uključivanju u život“ kasnije oslijepljelih osoba, davanje savjeta i pomoć u ostvarenju prava i mogućnosti vezanih uz oštećenje vida, informiranje članstva o pravnoj regulativi u svrhu ostvarenja njihovih prava iz različitih sustava, njihovih pojedinačnih interesa, upoznavanje i prezentacija adaptivnih tehnologija i tiflotehničkih pomagala koje slijepim osobama omogućavaju pristupačnost i informiranost, zagovaranje i senzibilizacija javnosti za problematiku slijepih osoba, osiguranje podrške od strane volontera, informatičko opismenjavanje, posredovanje u obuci za samostalno kretanje, tečajeve brajice, uvođenje inovativnih socijalnih usluga za slijepe, komunikacijske i prezentacijske vještine, itd.

Udruga je još davne 1979. primila nagradu Grada Zadra za postignute uspjehe i rezultate višegodišnje aktivnosti na unapređenju položaja slijepih osoba, te je 2011. prigodom dana županije primila godišnju nagradu Zadarske županije. Suradnja s Gradom i Županijom nastavlja i do danas, kad Udruga nastoji jačanjem tehničkih i ljudskih kapaciteta osigurati još kvalitetniju podršku u svim segmentima života članova te intenzivirati suradnju s institucijama kao aktivnim dionicima za ostvarenje ciljeva usmjerenih općem dobru.

Tijekom svog djelovanja Udruga je izradila različite projekte i programe, odnosno javljala se na natječaje na lokalnim razinama (Grad Zadar, Županija, općine i gradovi), pri Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike te pri ostalim donatorima iz profitnog sektora. Udruga ima razvijenu kvalitetnu međusektorsku suradnju s lokalnom i regionalnom samoupravom kao i s Ustanovama socijalne skrbi i drugim institucijama u Gradu i Županiji. U provedbi svojih aktivnosti Udruga surađuje s ostalim organizacijama civilnog društva, osobito s udrugama osoba s invaliditetom. Također usko surađuje sa Savezom kao krovnom organizacijom slijepih u RH, Hrvatskom zakladom za školovanje slijepih učenika i studenata „Marko Brkić“ te ostalim organizacijama i institucijama koje promiču ljudska prava, osobito prava osoba s invaliditetom.

U suradnji sa Savezom koji pruža usluge administriranja, Udruga vodi i ažurira jedinstvenu bazu podataka članstva, što omogućava fleksibilno raspolaganje statističkim podacima koji mogu biti korisni za utvrđivanje potreba i određivanje prioriteta, ali i kao okvir za pružanje učinkovitih i kvalitetnih socijalnih usluga za slijepe.

Svake godine Udruga tradicionalno organizira druženje za najmlađe članove, učenike i studente, osiguravajući dodatne financijske potpore za kompenzaciju dijela troškova života nastalih oštećenjem vida. Nadalje, tradicionalno obilježava Dan bijelog štapa 15. listopada te ostale jubilarne datume od značenja za svrhu djelovanja Udruge. Uz to potrebno je istaknuti i vrlo dobru suradnju s Lions klubom u Gradu Zadru te s Volonterskim centrom.

Obzirom da je Udruga u svom dosadašnjem djelovanju imala značajnu ulogu u podršci svojim članovima te utjecala na njihov status i daljnji tijek života, prepoznata je kao važan sudionik institucionalnog okvira za podršku razvoja civilnoga društva u Zadarskoj županiji ali i šire, te će Strateški plan djelovanja za iduće trogodišnje razdoblje temeljiti na dosadašnjim postignućima i načelima uvažavajući neminovnost strukturalnih promjena u financiranju i opće stanje društva.

Organizacijska struktura upravljanja Udrugom utvrđena je Statutom na demokratskim principima prema kojima je Skupština njezino najviše tijelo, sastavljeno od 10% redovnih članova Udruge izabranih na Zboru članstva na četverogodišnji mandat. Skupština iz svojih redova izabire Izvršni odbor od pet članova koji operativno upravlja radom Udruge te Predsjednika Udruge. Struktura Izvršnog odbora Udruge odgovara njenoj osnovnoj svrsi djelovanja s obzirom da su svi članovi osobe s oštećenjem vida. Važno je napomenuti da se u Udruzi redovno održavaju sjednice Skupštine jednom godišnje, sjednice Izvršnog odbora najmanje četiri puta godišnje te da se redovno i transparentno podnose izvješća o radu nadležnim tijelima.

Nadzorni odbor, koji se sastoji od tri člana, obavlja nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Udruge, o čemu redovno izvještava Izvršni odbor i Skupštinu. Udruga raspolaže prostorom unajmljenom od Grada Zadra, veličine 96 m².

Pregled važnijih projekata i programa koje je Udruga do sada provodila:

 • 2004. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - „Edukacija socijalnih i rekreacijskih potreba slijepih“
 • 2005. Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti - „Crne ruže“
 • 2006. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - „Edukacija slijepih Zadarske županije“
 • 2007. Udruga slijepih - „Slika za bijeli štap“
 • 2008. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - „Treća životna dob“
 • 2009. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - „Sufinanciranje osnovne djelatnosti“
 • 2010. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - nastavak „Sufinanciranje osnovne djelatnosti“
 • 2011. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - „Slamka spasa“
 • 2015.-2018. Ministarstvo socijalne politike i mladih - Projekt „Usluga videćeg pratitelja članovima Udruge slijepih Zadarske županije“
 • 2019.-2021. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – Projekt „Usluga videćeg pratitelja članovima Udruge slijepih Zadarske županije“

Osim spomenutih projekata Udruga je, iz proračuna lokalne zajednice i donacija fizičkih i pravnih osoba, provodila informativno-edukativne aktivnosti usmjerene razumijevanju problematike i senzibilizaciji zajednice, socijalne usluge i aktivnosti vezane uz praćenje i asistenciju slijepih osoba uz pomoć volontera, osigurala je edukaciju slijepih u informatičkom opismenjavanju, samostalnom kretanju kao i u tečajevima brajice. U suradnji sa Savezom, Udruga je uključena u izradu nacrta i strategija za unapređenje položaja slijepih u Hrvatskoj.

4. Izazovi

U cilju kvalitetne pripreme i uključivanja u strukturne promjene izvora financiranja udruga civilnog društva, mogućnosti ostvarenja financijskih potpora apliciranjem projektnih prijedloga na fondove EU i uloge koju ima Udruga na području na kojem djeluje, Izvršni odbor Udruge odlučio je početi s operacionalizacijom odluka Skupštine te se aktivno angažirao u tom području.

Ova će pozitivna nastojanja i angažmani otvoriti dodatne financijske okvire kojima će Udruga moći podržati predviđene aktivnosti i ostvariti ciljeve, no istovremeno predstavlja izazov u smislu iznalaženja kvalitetnih konkretnih rješenja. Pri tome treba voditi računa o tome da Udruga nema kontinuitet u sigurnom pokrivanju potreba za institucionalnu održivost i ne raspolaže s održivim ljudskim resursima za provođenje predviđenih aktivnosti. Samo kontinuitet u osiguranju financijskih sredstava kroz apliciranje kvalitetnih projektnih prijedloga može osigurati standarde, kvalitetu i opseg podrške koju Udruga želi postići.

 • Unutarnje snage
  1. Jedinstvenost i homogenost upravljačkih struktura;
  2. Zapošljavanje stručne osobe za vođenje projekata i pružanje socijalnih usluga;
  3. Zainteresiranost, motiviranost i aktivnost članova;
  4. Spremnost na suradnju, partnerstva i timski rad;
  5. Brojnost i zainteresiranost postojećih i potencijalnih volontera;
  6. Kvaliteta i iskustvo stručnih suradnika;
  7. Podrška Saveza i drugih relevantnih dionika;
  8. Stvaranje liderske pozicije u djelovanju neformalne mreže udruga osoba s invaliditetom na području Zadarske županije;
  9. Kvalitetna suradnja s tijelima Grada i Županije;
  10. Postojanje unajmljenog prostora za djelovanje.
 • Unutarnje slabosti
  1. Nedovoljan razvitak u prethodnom razdoblju;
  2. Nedovoljna prepoznatljivost i vidljivost djelovanja Udruge u prethodnom razdoblju;
  3. Nedovoljan broj zaposlenih stručnih djelatnika;
  4. Nedovoljna i neadekvatna oprema;
  5. Nedovoljni kapaciteti za provedbu aktivnosti;
  6. Nemogućnost ili nedostatnost pružanja potrebitih usluga za članstvo u udaljenijim ruralnim područjima županije;
  7. Nedostatak suradnje s nekim lokalnim zajednicama u kojima žive članovi;
  8. Pomanjkanje stalnih i vlastitih izvora financiranja za održivost i za zapošljavanje stručnih osoba.
 • Vanjske prilike
  1. Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom;
  2. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom;
  3. Županijska razvojna strategija;
  4. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom;
  5. Savjet za socijalnu skrb Zadarske županije;
  6. Povezivanje na nacionalnoj razini u Savez;
  7. Suradnja s temeljnim udrugama članicama Saveza;
  8. Suradnja s organizacijama civilnoga društva odnosno udrugama osoba s invaliditetom te drugim ustanovama i institucijama na području Zadarske županije;
  9. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom;
  10. Hrvatski zavod za zapošljavanje u Zadarskoj županiji;
  11. Centar za socijalnu skrb Zadar;
  12. Grad Zadar i Zadarska županija kao partnerske organizacije.
 • Vanjske prijetnje
  1. Nerazumijevanje pojedinih institucija i/ili lokalnih zajednica za problematiku slijepih osoba;
  2. Nezainteresiranost pojedinih građana za probleme osoba s oštećenjem vida;
  3. Neprovođenje Konvencije, zakona i drugih podzakonskih akata;
  4. Zahtjevnost i kompleksnost apliciranja i provođenja EU projekata;
  5. Nezainteresiranost političkih aktera za aktivnosti udruge;
  6. Nedovoljna informiranost privatnog i javnog sektora o radu udruge;
  7. Loša gospodarska situacija;
  8. Nesustavno financiranje udruga.

5. Misija, vizija, vrijednosti i ciljevi

Misija: Misija Udruge je unaprjeđenje kvalitete života slijepih i visoko slabovidnih osoba i njihovog položaja u društvu, uz zastupanje njihovih interesa u javnosti, sprječavanje diskriminacije i senzibilizaciju društva za njihove probleme.

Vizija: Udruga teži ostvarivanju prava, mogućnosti i interesa slijepih i visoko slabovidnih osoba u svrhu njihovog aktivnog uključivanja u društvo na ravnopravnoj osnovi kao punopravnih građana koji doprinose zajednici u kojoj žive.

Vrijednosti:

 • pravo na dostojanstven život;
 • poštivanje prava slijepih osoba kao dijela temeljnih ljudskih prava;
 • samostalnost i neovisnost slijepih osoba;
 • jednake mogućnosti;
 • tolerancija različitosti;
 • nediskriminacija;
 • pravičnost i javnost djelovanja;
 • deinstitucionalizacija i život u zajednici;
 • informiranost i pristupačnost;
 • suradnja i uvažavanje svih dionika u razvoju društva.

Ciljevi:

 • Okupljanje i organiziranje slijepih na području na kojem Udruga djeluje;
 • Vođenje točne i ažurne baze podataka članstva sukladno jedinstvenom računalnom programu Saveza;
 • Davanje neposredne savjetodavne pomoći te izdavanje članskih iskaznica, potvrda i izjava kao potpora u ostvarenju prava i mogućnosti članova;
 • Pružanje usluga asistencije te ostalih socijalnih usluga, sukladno potrebama članstva u lokalnoj zajednici i načelima deinstitucionalizacije, a koje obuhvaćaju: savjetovanje, pomaganje i edukacije, stručnu potporu u procesima uključivanja u život zajednice te poticanje razvoja službi podrške u zajednici i alternativnih javnih usluga za osobe s oštećenjem vida;
 • Poticanje razvoja demokracije i civilnog društva;
 • Planiranje i realizacija programa koji potiču volonterski rad;
 • Poticanje razvoja socijalne uključenosti za osobe s oštećenjem vida i pozitivnih promjena u društvu, a vezane uz potrebe i mogućnosti osoba s oštećenjem vida;
 • Rad na prevenciji i suzbijanju svih oblika diskriminacije, nasilja i ovisnosti slijepih osoba;
 • Promocija jednakosti mogućnosti, univerzalnog dizajna, rodne ravnopravnosti te anti-diskriminacijske politike u svim segmentima života slijepih osoba;
 • Osiguranje pristupačnosti, mobilnosti i dostupnosti te uklanjanja barijera koje onemogućavaju uključivanje u zajednicu na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima;
 • Pružanje pomoći članovima u ostvarivanju njihovih prava i interesa te prema mogućnostima povremeno dodjeljivanje novčane pomoći socijalno potrebitim članovima;
 • Bavljenje humanitarnim radom i suradnja s humanitarnim ustanovama i udrugama na području županije, grada i šire;
 • Pomoć u opskrbi članova potrebnim tiflotehničkim pomagalima te njihova nabava i distribucija;
 • Tiskanje knjiga, časopisa i publikacija, snimanje spotova i drugih video materijala iz područja svoje djelatnosti te korištenje drugih oblika javnog priopćavanja;
 • Izdavanje preporuka, odobrenja i certifikata u području tematike slijepih osoba;
 • Unapređivanje suradnje s drugim pravnim subjektima s istim ili srodnim ciljevima;
 • Informiranje i zagovaranje te organiziranje javnih skupova;
 • Poticanje i organizacija obavljanja gospodarske djelatnosti u svrhu poboljšanja položaja osoba s oštećenjem vida;
 • Poticanje društva u kojima se obavljaju kulturno-prosvjetne, šahovske, sportsko-rekreativne, radio-amaterske i druge djelatnosti;
 • Razmatranje i obavljanje i drugih poslova vezanih za provođenje politike i stajališta Udruge usmjerene na poboljšanje položaja slijepih osoba u svim segmentima života;
 • Ostale aktivnosti koje su u skladu s ciljevima djelovanja udruge i Saveza.

6. Ciljevi strateškog plana

U svrhu ostvarenja Vizije, postavljeni su osnovni ciljevi koje Udruga želi postići svojim djelovanjem u okviru Strateškog plana od 2019. do 2021. godine. Ti ciljevi odnose se na jačanje profesionalizacije i specijalizacije, stručno osposobljavanje i usavršavanje, iznalaženje novih izvora financiranja, unaprjeđenje identiteta organizacije, inovacija usluga, aktivno uključivanje slijepih osoba u sve segmente života zajednice, osiguranje veće dostupnosti informacija i pristupačnosti za slijepe osobe, daljnja izgradnja vlastitih sposobnosti za mogućnost aktivnog participiranja i doprinos društvenom razvoju županije, razvoj međusektorske i suradnje s istovrsnim organizacijama koje pokrivaju druga područja RH djelovanjem kroz stvorenu postojeću neformalnu mrežu, povećanje utjecaja na zajednicu, senzibilitet građana i volontiranje, povećanje sposobnosti i otvorenosti Udruge za suradnju i partnerstva u relevantnom sektoru, sve u svrhu poboljšanja statusa slijepih osoba na području Zadarske županije.

Udruga će u provođenju ciljeva nastojati osigurati raznovrsnost aktivnosti i djelatnosti i to u svrhu što uspješnijeg zadovoljavanja prepoznatih potreba i ostvarivanja postavljenih ciljeva, obzirom da sljepoća zadire u sve segmente života pojedinca.

 1. Razvoj kapaciteta i osiguranje održivosti Udruge.Planirano se namjerava postići slijedećim aktivnostima:
  1. Izgradnja vlastitih potencijala:
   • zapošljavanjem stručnih djelatnika;
   • iznalaženjem novih izvora financiranja;
   • prijavljivanjem na natječaje putem EU projekata, na lokalnim, regionalnim i državnim razinama te pri ostalim donatorima iz profitnog sektora;
   • sudjelovanjem i organiziranjem edukacijskih aktivnosti koje će osnažiti ljudske potencijale Udruge za oblikovanje i provođenje programa i projekata namijenjenih članstvu kao korisnicima;
   • osiguranjem kvalitete ljudskih resursa te tehničke opreme, za mogućnost učinkovitog i modernog funkcioniranja;
   • ažuriranjem proširene jedinstvene računalne baze podataka članstva u jedinstvenom sustavu Saveza kao administratora;
   • uvođenjem inovativnih i razvojem standarda učinkovitih i kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici;
   • uključivanjem u mrežu licenciranih pružatelja socijalnih usluga.
  2. Partnerstva i suradnje:
   • u suradnji s drugim udrugama i Savezom inzistiranje na donošenju Zakona o udrugama osoba s invaliditetom od posebnog državnog interesa u okviru kojeg bi se sustavno uredila obveza institucija financiranja redovnih aktivnosti ovih udruga;
   • razvijanje partnerskih odnosa sa Savezom na projektima u okviru kojih će se postići podrška za provedbu predviđenih aktivnosti i veća konkurentnost projekata;
   • osiguranje sve moguće pomoći u uređenju ustrojstva i organizacijske strukture u skladu sa standardima koje zahtijeva moderno civilno društvo i pravni okviri Hrvatske i Europske unije;
   • unaprjeđivanje suradnje s organizacijama civilnoga društva i udrugama osoba s invaliditetom posebice na zajedničkim programima kojih je cilj razvoj lokalne odnosno regionalne društvene zajednice.
   • proširenje kruga partnera i suradnja sa svim ostalim dionicima društva koji su relevantni za rad udruge.
 2. Senzibilizacija javnosti za problematiku slijepih u svrhu bolje integracije slijepih osoba te afirmacija njihovih prava.

  Planirano se namjerava postići slijedećim aktivnostima:

  1. Promicanjem pozitivnih stavova prema slijepim osobama:
   • upoznavanjem javnosti s problematikom slijepih osoba putem organiziranja info radionica, edukacija, seminara, dana otvorenih vrata, organiziranjem tribina i sl.;
   • distribucijom promotivnih i edukativnih materijala i uključivanjem u aktivnosti na volonterskoj osnovi;
  2. Promocija Udruge u javnosti i suradnja s medijima izradom audio-vizualnih promotivnih spotova i filmova koji će utjecati na razumijevanje i senzibilitet javnosti:
   • suradnja sa Jadera i Diadora televizijom, Adriatic TV-om, Radio Zadar, 057 Radio, Antenom Zadar, Redakcijom Hrvatske televizije u Zadru;
   • dopisništvom s Zadarskim listom, Slobodnom Dalmacijom te ostalim tiskanim medijima;
   • ažuriranjem web stranice i Facebook stranice Udruge;
   • stvaranjem mreže kontakata;
  3. Tiskanje informativnih i edukativnih materijala koji će senzibilizirati sugrađane i upoznati sa značenjem i djelovanjem Udruge (letci, brošure, ostali promotivni materijali);
  4. Promoviranje i osiguranje pristupačnosti osobama s oštećenjem vida:
   • ostvarenjem suradnje za ugrađivanje zvučne signalizacije na raskrižjima gdje postoje semafori;
   • suradnjom i savjetovanjem za razumnu prilagodbu u javnim institucijama, školama i drugo - linije vodilje i taktilne mape.
 3. Uklanjanje svih oblika diskriminacije i nejednakih mogućnosti prema slijepim osobama.Planirano se namjerava postići slijedećim aktivnostima:
  1. Djelovanje prema nadležnim tijelima lokalne odnosno regionalne samouprave za uključivanje slijepih osoba u radna tijela koja rješavaju pitanja značajna za status slijepih osoba;
  2. Pružanje podrške za stvaranje dostupnosti i pristupačnosti slijepim osobama računalnoj tehnologiji i informacijama, na lokalnoj odnosno nacionalnoj razini:
   • sudjelovanjem svojih predstavnika u upravljačkim i radnim tijelima saveza;
   • edukacijom o napretku adaptivnih tehnologija i dostupnih pomagala;
   • poticanjem i sudjelovanjem u kreiranju rješenja koja će u što većoj mjeri stvoriti pristupačnost informacija i usluga u lokalnoj zajednici;
   • praćenjem razvoja i dostupnost svih vrsta adaptivnih tehnologija i tiflotehničkih pomagala te davanjem potpore članstvu za njihovu nabavu;
  3. Otkrivanje i pružanje pomoći novo oslijepljelim osobama i članovima njihovih obitelji:
   • suradnjom sa zdravstvenim i socijalnim institucijama i institucijama koje pružaju psihosocijalnu podršku i profesionalnu rehabilitaciju;
   • informiranjem javnosti o ciljevima i djelovanju Udruge, uvjetima učlanjenja i pravima koja potencijalni članovi mogu ostvariti i aktivnostima u koje se mogu uključiti;
   • osiguravanjem pristupačnih mehanizama za prijem u članstvo;
   • osiguranjem primitka članova, izrade socijalne anamneze i izdavanjem članske iskaznice;
   • upućivanjem u prava i mogućnosti, pružanjem pomoći u ostvarenju prava i statusa te povezivanjem sa svim relevantnim dionicima;
   • informiranjem i edukacijom članova obitelji.
 4. Kvalitetan rad s članovima Udruge u svrhu jačanja njihove samostalnosti i neovisnog življenja.Planirano se namjerava postići slijedećim aktivnostima:
  1. Unapređivanje i podrška obrazovanju slijepih učenika i studenata u okviru redovnog sustava:
   • informiranjem i upućivanjem u mogućnosti uključivanja u obrazovni sustav;
   • organiziranjem dodatne pomoći/instrukcija za pojedina područja;
   • suradnjom i podrškom Saveza u nastojanjima za sustavno uređenje financiranja udžbenika za učenike oštećenog vida;
   • podrškom radu Hrvatske zaklade za školovanje slijepih „Marko Brkić" i njezine glavne djelatnosti - stipendiranja uspješnih učenika i studenata, članova Udruge slabijeg socijalnog stanja;
   • provedbom i podrškom projekata koji će unaprijediti pristupačnost škola i fakulteta slijepim polaznicima i korisnicima iz Udruge;
   • ostvarenjem suradnje i posredovanjem u uključivanju djece i mladih u redovne sustave u lokalnoj zajednici te školovanje u zanimanjima koja omogućavaju uključivanje na tržište rada;
  2. Podržavati zapošljavanje slijepih na otvorenom tržištu rada:
   • kroz partnerstvo u projektima djelovati prema potencijalnim poslodavcima edukativnim aktivnostima sa svrhom njihovog upoznavanja s potencijalima slijepih na poslu te svim drugim institucionalnim poticajima i tehnologijama podrške;
   • provedbom raznih aktivnosti na podizanju kompetencija potencijalnih za zapošljavanje i zaposlenih osoba s oštećenjem vida;
   • pružanjem pomoći poslodavcima i zaposlenicima članovima Udruge u korištenju poticajnih mjera koje pruža Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom;
   • korištenjem mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
   • pružanjem pomoći slijepim osobama pri uključivanju u kolektiv te snalaženju, orijentaciji i organizaciji radnog prostora;
   • edukacijom i informiranjem potencijalnih poslodavaca o stvarnim mogućnostima pojedinca radno sposobne nezaposlene osobe;
   • vođenjem evidencije i motiviranjem potencijalnih članova za zapošljavanje;
  3. Osposobljavanje osoba s oštećenjem vida za samostalan život:
   • učenjem i organizacijom tečajeva svakodnevnih vještina;
   • osiguranjem opismenjavanja na brajici;
   • osposobljavanjem za rad na računalu uz pomoć adaptivnih tehnologija;
   • osposobljavanjem za samostalno kretanje;
  4. Edukacija i upućivanje u socijalizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine:
   • organizacijom stručnih radionica na teme vezane uz ograničenja koja donosi nedostatak vidne percepcije;
   • u suradnji s vanjskim suradnicima organizacijom predavanja o važnosti dobre komunikacije, međuljudskih i odnosa s javnošću, važnosti neverbalne komunikacije i drugo što može doprinijeti poboljšanju socijalnih vještina;
  5. Poticanje društvenih, kulturnih i sportskih aktivnosti članstva te osmišljavanje slobodnog vremena:
   • organizacijom izleta, druženja i okupljanja;
   • osnivanjem i djelovanjem glazbene sekcije/zbora;
   • održavanjem kreativnih radionica;
   • podupiranjem i unapređenjem rada sportskih sekcija (kuglanje i pikado za slijepe) u kojima se postižu zapaženi rezultati;
   • u suradnji s dramskim studijem slijepih i slabovidnih „Novi život“ organizacija kazališnih predstava;
   • druženjem i promocijom uz obilježavanje obljetnica;
 5. Osiguranje podrške i usluga za uključivanje u život zajednice.Planirano se namjerava postići slijedećim aktivnostima:
  1. Pomoć u nabavci adaptivnih tehnologija, očnih i tiflotehničkih pomagala te obučavanje u njihovom korištenju:
   • informiranjem o mogućnostima ostvarenja prava na pojedina pomagala;
   • informiranjem o postojanju ostalih pomagala za slijepe;
   • savjetovanjem o mogućnostima ostvarenja prava na pomagala;
   • nabavom i doniranjem pojedinih pomagala članovima;
   • obučavanjem za korištenje pojedinog pomagala;
   • organiziranjem prezentacije dostupnih pomagala i razvoja tehnologija;
  2. Osiguranje podrške videćih pratitelja članovima Udruge:
   • osiguranjem zapošljavanja videćeg pratitelja;
   • osiguranjem zapošljavanja većeg broja videćih pratitelja;
   • uključivanjem i edukacijom volontera;
  3. Osiguranje „pomoći u kući“ članovima Udruge:
   • zapošljavanjem ili uključivanjem u partnerstvo za osiguranje financijskih sredstava za rad osobe koja će pružati uslugu pomoći u kući;
   • ostvarivanjem licence za pružanje navedene usluge odnosno financiranjem kroz mrežu socijalnih usluga putem nadležnog Ministarstva;
  4. Informiranje, savjetovanje, psihološka i pravna pomoć:
   • obavještavanjem članstva o aktualnostima i događanjima u Udruzi i u vezi s Udrugom putem dostupnih komunikacija;
   • u suradnji sa Savezom osiguranje stručne podrške za ostvarenje prava, mogućnosti i interesa članstva vezanih uz oštećenje vida;
   • pružanje savjetovanja i iznalaženje najoptimalnijih rješenja vezanih uz psihosocijalnu i profesionalnu rehabilitaciju te ostale probleme;
   • suradnja s Centrima za socijalnu skrb i drugim relevantnim dionicima u društvu u pružanju psiholoških potpora i jačanja korisnika;
  5. Socijalna skrb, posebno za osobe starije životne dobi i socijalno ugrožene:
   • informiranjem o mogućnostima smještaja u domove socijalne skrbi;
   • upućivanjem na mogućnosti ostvarivanja prava na podršku u vlastitom domu;
   • periodičnom posjetom članovima smještenim u domove;
   • organiziranjem druženja za osobe starije životne dobi;
   • osiguranjem i proširenjem volonterskog angažmana;
   • suradnja s Centrom za socijalnu skrb radi ostvarivanja prava.

7. Strategije djelovanja

Ostvarivanje ciljeva postavljenih Strateškim planom od 2019. do 2021., Udruga će postići putem sljedećih strategija djelovanja:

 1. Nezavisnost, otvorenost, vidljivost i prepoznatljivost u djelovanju: Udruga će slijediti načela autentičnosti i nezavisnosti u djelovanju, poštujući postulat prema kojemu Savez i njegove temeljne udruge vode i njima upravljaju slijepe osobe kao subjekti u identifikaciji prioriteta i stvaranja politika djelovanja. Kroz sve raspoložive oblike informiranja osigurat će se potpuna vidljivost rada, javnost i transparentnost. Udruga će razvijati svoj identitet i djelovati na unaprjeđenju reputacije te se voditi načelima projektnog menadžmenta i suvremenog civilnog društva.
 2. Razvoj ljudskih i drugih potencijala Udruge: Udruga će koristiti sve mogućnosti koje će joj se pružati od strane kompetentnih institucija i organizacija za usavršavanje u izgradnji ljudskih potencijala u svrhu sudjelovanja Udruge na regionalnim, nacionalnim i EU natječajima kojima se financiraju projekti organizacija civilnog društva. U istu svrhu će se organizirati i edukativne aktivnosti u suradnji sa Savezom radi razmjene stečenih iskustava i razvoja novih ideja.
 3. Razvoj sustava kvalitete: Udruga će nastojati izraditi procjenu stanja odnosno evaluaciju stanja rada Udruge i smjernica za njezino unapređenje, kako bi se još više poboljšala učinkovitost i kvaliteta rada. U suradnji sa Savezom će uvesti i primjenjivati sustave standarda kvalitete socijalnih usluga za slijepe, što će osigurati visoku razinu profesionalnog rada.
 4. Disperzija izvora financiranja: Udruga će se orijentirati na različite izvore financiranja uključujući lokalni, regionalni, nacionalni i međunarodni nivo. Posebna će se pažnja posvetiti nastojanjima za sustavno uređenje financiranja redovne djelatnosti udruga kao i tome da značajan dio prihoda Udruga ostvaruje putem Europskog socijalnog fonda.
 5. Suradnja i partnerstvo: Udruga će i razvijati suradnju te stvarati partnerske odnose, koalicije i druge oblike suradnje kako bi se ostvarili neposredni ciljevi i postigli željeni rezultati. Suradnja će se ostvarivati s udrugama osoba s invaliditetom, drugim nevladinim organizacijama, javnim i privatnim sektorom te lokalnim i državnim institucijama. Također, nastaviti će se i intenzivna suradnja sa Savezom kao krovnom organizacijom slijepih.
 6. Raznolikost djelatnosti: Udruga će svoje djelatnosti provoditi pokrivajući sve aspekte u svrhu unapređenja svih segmenata života djece, mladih i odraslih osoba s oštećenjem vida. Udruga će nastojati intenzivirati međusektorsku suradnju, osobito u segmentu obrazovanja, zapošljavanja, pristupačnosti, informiranja te pune uključenosti slijepih osoba u društveni i javni život zajednice.
 7. Korištenje svih demokratskih principa u djelovanju: U djelovanju za afirmaciju prioritetnih izazova, svi raspoloživi resursi će se koristiti i za provođenje svih oblika demokratskog djelovanja, uključujući u to i javne građanske akcije i inicijative. Pri tom i u drugom djelovanju u punoj mjeri će se poštivati vrijednosti na kojima se temelji ova strategija.
 8. Razmjena znanja i iskustava: Organizacijom i uključivanjem u razvijene specijalizirane programe podrške, Udruga će podržati prijenos i razmjenu znanja među organizacijama civilnoga društva na području Zadarske županije i šire, i to kroz informiranje, savjetovanje i izobrazbu.
 9. Javni utjecaj i vidljivost: Udruga će svoju misiju i ciljeve provoditi i razvijanjem javnog utjecaja tako što će stvoriti vlastitu javnu prepoznatljivost, vizualni identitet i prepoznatljivost javnog djelovanja, kao aktivan sudionik u procesima stvaranja javnog mijenja o pozitivnim društvenim promjenama kroz zagovaranje kroz neformalnu mrežu djelovanja organizacija civilnoga društva i zalaganje za nove oblike javne politike te promicanje vrijednosti civilnoga društva na lokalnoj odnosno regionalnoj razini.

8. Godišnji operativni i financijski planovi, analiza i vrednovanje

Udruga će za svaku godinu trogodišnjeg Strateškog plana donositi Operativni plan u kojem će se detaljnije potvrditi i obrazložiti aktivnosti, rokovi, djelovanje, načela provedbe aktivnosti, potrebni resursi i ciljevi koji se žele postići u određenoj godini. Na kraju svake godine trogodišnjeg Strateškog plana, Udruga će izvršiti analizu i izraditi izvještaj o provedenim aktivnostima i postignutim rezultatima u prethodnoj godini, te na temelju dobivenih rezultata nastojati unaprijediti svoje djelovanje i unijeti prilagodbe u operativnom i financijskom planu.

Na kraju trogodišnjeg razdoblja na koje se Strateški plan odnosi, Udruga će kroz rad svojih tijela i posebnih ciljanih aktivnosti izvršiti analizu ostvarenja postavljenih ciljeva kako bi se na temelju tih rezultata unaprijedilo djelovanje u budućem razdoblju.

U posljednjoj godini trogodišnjeg razdoblja Udruga će izvršiti vrednovanje provedenih aktivnosti i postignutih rezultata kako bi se na temelju tih pokazatelja unaprijedilo djelovanje u sljedećem razdoblju.

Prilikom planiranja ovih Programa vodit će se računa o prijedlozima koje će davati članovi, putem prijedloga i pohvala te anketa koje će se u tu svrhu organizirati.

Praćenje provedbe Strateškog plana bit će osigurano kroz predstojeći period na sastancima Upravnog odbora, sjednicama Skupštine i kroz redovno godišnje izvještavanje. Strateški plan je podloga za pokretanje novih i razvitak postojećih resursa te pozicioniranje u javnosti i razvoj prepoznatljivosti Udruge u lokalnoj zajednici.

Strateški plan djelovanja za razdoblje od 2019. do 2021. godine usvojen je na sjednici Skupštine Udruge održane 23. ožujka 2019. godine.

Predsjednik:

Mladen Bajlo