PRAVA SLIJEPIH

Utvrđivanje tjelesnog oštećenja

Postupak za utvrđivanje tjelesnog oštećenja podnosi se na osobni zahtjev ili na zahtjev liječnika primarne zdravstvene zaštite. Popunjeni zahtjev (Tiskanica br. 1.3 Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja), preslika medicinske dokumentacije i preslika osobne iskaznice podnose se područnom uredu Hrvatskog Zavoda za Mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta.

Navedeno znači da osiguranik mora podnijeti zahtjev za utvrđivanje tjelesnog oštećenja i priložiti relevantnu medicinsku dokumentaciju o postojanju tjelesnog oštećenja prema Zakonu o listi tjelesnih oštećenja („Narodne novine“ br. 162/98.) i u zahtjevu navesti u koju svrhu se traži utvrđivanje tjelesnog oštećenja. Vještak će ocijeniti postoji li kod osobe tjelesno oštećenje prema članku 2. Zakona o listi tjelesnih oštećenja.

Dobivanjem rješenja o tjelesnom oštećenju stječu se uvjeti za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje drugih prava.

Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja(„Narodne novine“ br. 85/14.), koji stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine, a u primjeni bi trebao biti godinu dana kasnije, kada će se ukinuti sadašnja tijela vještačenja u svrhu utvrđivanja invaliditeta i osnovati samo jedno jedinstveno tijelo, s mjesno nadležnim uredima. Zakonom se ustrojava jedinstveno tijelo vještačenja, definira pojam vještačenja, djelokrug i područja za koja se provodi vještačenje.

Jedinstveno tijelo vještačenja djelovat će kao ustrojstvena jedinica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, metodologija će sadržavati jedinstvenu listu oštećenja, a posebnom uredbom odredit će je Vlada.

Vještačit će se nove osobe koje se obrate s određenim zahtjevom, no ako netko od postojećih korisnika koji već ostvaruju određeno pravo ima stari nalaz i mišljenje, te smatra da je zakinut ili mu je neko pravo uskraćeno, može tražiti novo vještačenje i dobiti novi nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja.

Novim sustavom neće se izjednačavati naknade kako se to u javnosti već dugo očekuje, izjednačit će se zapravo utvrđivanje invaliditeta, oštećenja i preostale radne sposobnosti, kako se više ne bi moglo dogoditi da se u različitim sustavima osoba s invaliditetom različito definira.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Slijepe osobe imaju pravo ostvariti doplatak za pomoć i njegu čija visina ovisi o uzroku nastanka sljepoće.

Slijepim osobama čiji je invaliditet nastao u Domovinskom ratu, pravo na doplatak za pomoć i njegu utvrđeno je Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ostvaruju ga putem Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Ostale slijepe osobe ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu temeljem odredaba Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o mirovinskom osiguranju ili Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Putem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pravo na doplatak ostvaruju osobe kod kojih je invaliditet nastupio do 01. 01. 1999. godine, te i dalje ostaju korisnici prava iz mirovinskog osiguranja.

Sve osobe kod kojih je invaliditet nastupio nakon navedenog datuma pripadaju u sustav socijalne skrbi.

Ukoliko se doplatak za pomoć i njegu ostvaruje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 130/17), definiran je kao novčana potpora koja se priznaje osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugoh osnovnih životnih potreba.

Osnovicu na temelju koje se određuje iznos naknada iz sustava socijalne skrbi odlukom određuje Vlada RH i ona trenutno iznosi 500,00 kn.

Doplatak za pomoć i njegu odobrava se u punom iznosu (120% osnovice - 600,00 kn) ili smanjenom iznosu (84% osnovice - 420,00 kn) ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu. U punom iznosu pravo može ostvariti slijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad, a u smanjenom iznosu slijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad. (Odredbe Zakona o socijalnoj skrbi koje se odnose na visinu doplatka stupaju na snagu 1. travnja 2018.)

Slijepe osobe ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom ili smanjenom iznosu bez obzira na prihode budući da ne podliježu prihodovnom cenzusu prilikom ostvarivanja ovog prava.

Ukoliko se pravo ostvaruje preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, potrebno je podnijeti zahtjev Centru za socijalnu skrb nadležnom prema mjestu prebivališta te priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 • presliku važećeg nalaza i mišljenja tijela vještačenja koje utvrđuje vrstu oštećenja (liječnička komisija ili povjerenstvo iz sustava zdravstva, invalidska komisija, komisija iz sustava socijalne skrbi, prosvjete i dr.) neovisno o tome u koju je svrhu donesen
 • presliku medicinske dokumentacije
 • dokaz o osposobljenosti za rad (npr. preslika svjedodžbe o završenom školovanju, preslika radne knjižice uz predočenje originala, potvrda o radnom odnosu, rješenje o mirovini i sl.)
 • uvjerenje o prebivalištu.
 • Ukoliko podnositelj zahtjeva ne raspolaže nekim od ovih dokumenata, stručni radnik u centru za socijalnu skrb provest će dokazni postupak sukladno važećim propisima.

Pravo na osobnu invalidninu

Osobna invalidnina je novčana potpora na koju ima pravo osoba s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanjem u svakodnevni život zajednice, a zadovoljava i imovinsko - pravna ograničenja koja su propisana kao uvjet za ostvarenje navedenog prava.

Osobna invalidnina od 1. travnja 2018. godine iznosi 300% osnovice mjesečno (1500,00 kn) koju određuje Vlada RH za osobu koja nema vlastitog prihoda. Ukoliko osoba ostvaruje prihod osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između punog iznosa osobne invalidnine i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

U prihode se NE URAČUNAVA: plaća, autorski honorar, zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja koja je ostvarena na temelju ovoga Zakona, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža, novčana sredstva korisnika zajamčene minimalne naknade koji sudjeluje u radovima za opće dobro iz članka 39. stavka 3. ovoga zakona ostvarena po osnovi zaposlenja u javnom radu, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima, stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje i doplatak za djecu.

Korisnik koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ne može istodobno ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Centru za socijalnu skrb nadležnom prema mjestu prebivališta, a dokumentacija koja je potrebna je ista kao i kod ostvarivanja prava na doplatak za pomoć i njegu.

Pravo na oslobađanje od plaćanja dijela zdravstvene zaštite

Prema odredbama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06) i Izmjenama i dopunama istog (NN 150/08) dobrovoljno zdravstveno osiguranje obuhvaća dodatno, privatno i dopunsko zdravstveno osiguranje. Ovdje ćemo govoriti o dopunskom zdravstvenom osiguranju koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i koje pokriva troškove zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Dopunsko zdravstveno osiguranje je osiguranje kojim se osigurava pokriće troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Osiguranikom dopunskoga zdravstvenog osiguranja smatra se i fizička osoba koja je sklopila ili za koju je, na temelju njezine suglasnosti, sklopljen ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju i koja koristi prava utvrđena ugovorom o osiguranju, a istovremeno ima utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju. Gubitkom statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju gubi se status osiguranika u dopunskom zdravstvenom osiguranju.

Temeljem Izmjena i dopuna Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 71/10 od 02. lipnja 2010.) sredstva za premiju dopunskoga zdravstvenog osiguranja koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osiguravaju se u državnom proračunu za sljedeće kategorije osiguranika:

 1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100%-tna oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi;
 2. osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja;
 3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene);
 4. osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina;
 5. osigurane osobe čiji prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 45,59% proračunske osnovice (prihodovni cenzus) odnosno osiguranik - umirovljenik samac ako njegov prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 58,31% proračunske osnovice.

Pravo za oslobođenje od plaćanja dopunskoga zdravstvenog osiguranja mogu ostvariti slijepe osobe koje zadovoljavaju jedan od kriterija navedenih u točki 1., te su o istom u mogućnosti priložiti dokumentaciju koja potkrepljuje navedene činjenice.

Osobe s oštećenjem vida koje ne mogu ostvariti pravo temeljem točke 1. vjerojatno će, sukladno prihodima koje ostvaruju, pokušati pravo ostvariti temeljem točke 5. navedenog Zakona. Pri tome treba uzeti u obzir da se temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine" br. 150/08.) , između ostalih primitaka, u prihode temeljem čl. 14 e) uračunava ju i Doplatak za pomoć i njegu, Osobna invalidnina, Naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad ( bolovanje ), novčana naknada sukladno propisima o rodiljinim i roditeljskim potporama osim jednokratnih roditeljskih potpora, naknada za slučaj nezaposlenosti, Stalna pomoć, Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, Naknada do zaposlenja, Doplatak za djecu, Ortopedski doplatak, Opskrbnina i Obiteljska invalidnina ,ostvareni prema posebnim propisima.

Zahtjev se podnosi nadležnoj službi područnog ureda HZZO-a prema mjestu prebivališta, uz koji je potrebno priložiti dokaz kojim se potvrđuje status slijepe osobe (rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja od 100%, rješenje o doplatku za pomoć i njegu ili rješenje o ostvarenju prava na osobnu invalidninu).

Nakon odobrenja zahtjeva dobiva se odgovarajuća iskaznica kojom se dokazuje pravo na oslobođenje od plaćanja dijela zdravstvene zaštite.

Pravo na pomagala

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala („Narodne novine" br. 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14.,45/14.,54/14. i 59/14. ) propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba HZZO-a iz obveznog zdravstvenog osiguranja, između ostalih, na tiflotehnička i očna pomagala.

Osigurana osoba pravo na pomagala koja su utvrđena popisom pomagala ostvaruje prema medicinskoj indikaciji, a u pravilu na osnovi prijedloga i preporuke odnosno ispunjenja odgovarajuće tiskanice od strane liječnika specijaliste određene specijalnosti, odnosno ugovorne zdravstvene ustanove te odgovarajuće medicinske dokumentacije.

Očna i tiflotehnička pomagala propisuje u skladu s utvrđenom medicinskom indikacijom nadležni doktor specijalist oftalmolog na potvrdi o očnim i tiflotehničkim pomagalima.

Osigurana osoba potvrdu o očnim i tiflotehničkim pomagalima dostavlja u područni ured Zavoda, odnosno u ispostavu područnog ureda Zavoda, gdje opravdanost propisanog pomagala na teret sredstava Zavoda utvrđuje ovlašteni doktor ili ovlašteni radnik Zavoda ovisno o vrsti propisanog pomagala, te se ujedno potvrdi o pomagalima dodjeljuje broj potvrde.

Popis pomagala, koji je sastavni dio Pravilnika, za svako pojedino pomagalo sadrži podatke i upute za ostvarenje određenog prava.

Osigurane osobe imaju pravo na sljedeća očna pomagala: okvire za naočale, leće za naočale, mineralne leće, plastične leće, lentikularne leće, teleskopske leće, prizmatične leće, stakla bez dioptrije, kontaktne leće. Pomagala se mogu nabaviti u optikama i specijaliziranim trgovinama koje se bave nabavom i distribucijom navedenih pomagala.

Osim navedenih, osigurane osobe imaju pravo na očne proteze, i to:

 • pune staklene po mjeri

  do sedme godine djetetova života pravo se ostvaruje svake godine, od 7. do 18. godine pravo se ostvaruje svake dvije godine, od 18. do 65. godine pravo se ostvaruje svake tri godine, iznad 65 godina pravo se ostvaruje svake 4 godine; pomagalo se izrađuje individualno, nema obveze vraćanja pomagala, propisuje ga liječnik specijalist, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a;

 • ljuskaste staklene po mjeri

  do sedme godine djetetova života pravo se ostvaruje svake godine, od 7. do 18. godine pravo se ostvaruje svake dvije godine, od 18. do 65. godine pravo se ostvaruje svake tri godine, iznad 65 godina pravo se ostvaruje svake 4 godine, pomagalo se izrađuje individualno, nema obveze vraćanja pomagala, propisuje ga liječnik specijalist, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a;

 • privremene prilagođavajuće (staklene, plastične)

  osigurana osoba kojoj je izvršena enukleacija očne jabučice ili ima atrofiju očne jabučice ima pravo na privremenu prilagođavajuću očnu protezu. Pravo se može ostvariti svaka tri mjeseca, ne postoji obveza vraćanja pomagala, izrađuju se serijski, propisuje ga liječnik specijalist, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a.

U Hrvatskom savezu slijepih mogu se nabaviti staklene i plastične očne proteze koje se izrađuju u kabinetu očne protetike koji vodi Vinka Hrgovčić Cvetko, prof. def. i gdje se možete obratiti svakim radnim danom od 8 do 12 sati na broj 01 48 12 505 ili na e-mail: vinka@savez-slijepih.hr.

Osigurane osobe kojima je oštrina vida na oba oka 0,05 ili manja (slijepe osobe) imaju pravo na sljedeća tiflotehnička pomagala:

 1. Dugi bijeli štap za slijepe

  • Pravo na pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe;
  • Odobrava se osiguranoj osobi od navršene 6 godine života;
  • Prijedlog nije potreban, propisuje ga liječnik opće medicine;
  • Odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a nije potrebno;
  • Rok uporabe pomagala je jedna godina;
  • Nakon proteka roka uporabe, pomagalo nije potrebno vraćati u Zavod
 2. Šifra pomagala koje se može nabaviti u Hrvatskom savezu slijepih prema ISO 9999: 1239031429003

  Opis - pomagalo je od aluminija ili karbona, bijele boje, sklopivi ili teleskopski, donji dio štapa je sa ili bez reflektirajuće crvene boje.

 3. Ručni/ džepni sat za slijepe

  • Pravo na pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe od 6 godine nadalje;
  • Prijedlog nije potreban; pomagalo propisuje liječnik opće medicine;
  • Pomagalo odobrava ovlašteni doktor u područnoj službi HZZO-a na temelju zahtjeva, propisane tiskanice i dokaza o medicinskoj indikaciji;
  • Rok uporabe pomagala od sedme do osamnaeste godine je 4 godine, iznad 18 godina je 5 godina;
  • Nakon proteka roka uporabe pomagala, pomagalo nije potrebno vraćati u Zavod;
 4. Šifra pomagala koje se može nabaviti u Hrvatskom savezu slijepih prema ISO 9999: 1239061430003

  Opis - pomagalo je od metala, ima metalno kućište, kvarcni ili mehanički, a remen je kožni ili metalni. ručni sat može biti taktilni s kazaljkama i zaštitnim poklopcem ili govorno sat na hrvtaskom ili engleskom jeziku.

 5. Braillev pisaći uređaj

  • Pravo može ostvariti osigurana osoba dok se nalazi na redovnom školovanju te svaka druga osigurana osoba koja se služi Brailleevim pismom, a o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje lokalna udruga slijepih članica Hrvatskog saveza slijepih;
  • Prijedlog nije potreban (potrebna je Uputnica liječnika opće medicine za specijalistu oftalmologa);
  • Pomagalo propisuje specijalist oftalmolog;
  • Pomagalo odobrava ovlašteni doktor u područnoj službi HZZO-a;
  • Potrebni dodatni uvjeti : da bi se ostvarilo pravo na ovo pomagalo obavezno treba priložiti potvrdu o završenom školovanju iz Braillevog pisma, te preporuku Hrvatskog saveza slijepih ili temeljne udruge Hrvatskog saveza slijepih da se osoba služi Braillevim pismom;
  • Pravo se može ostvariti od 7. godine života
  • Rok uporabe pomagala je 15 godina;
  • Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala, postoji obaveza vraćanja pomagala;
 6. Šifra pomagala koje se može nabaviti u Hrvatskom savezu slijepih prema ISO 9999: 2115121431002

  Opis - pomagalo je pisaći stroj od metala ili plastike s tipkovnicom za pisanje brajice, kućište je metalno, širine veće od formata papira A4, metalna ručka, sustav za zaustavljanje papira.

 7. Čitač ekrana s govornom jedinicom

  • Pravo može ostvariti osigurana osoba za vrijeme redovnog školovanja i koja je osposobljena za rad tim pomagalom o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje Hrvatski savez slijepih i potvrdu obrazovne ustanove o redovnom školovanju;
  • Pravo se može ostvariti od 7. do 65. godine života
  • Prijedlog nije potreban (potrebna je Uputnica liječnika opće medicine za specijalistu oftalmologa)
  • Pomagalo propisuje specijalist oftalmolog;
  • Pomagalo odobrava ovlašteni doktor nadležne područne službe HZZO-a na temelju zahtjeva, propisane tiskanice i dokaza o medicinskoj indikacij;
  • Rok uporabe pomagala je 8 godina;
  • Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala.
 8. Šifra pomagala koje se može nabaviti u Hrvatskom savezu slijepih prema ISO 9999: 2130211432003

  Opis - aplikacija je za osobno računalo, program koji prilagođava obično računalo za upotrebu od strane slijepe osobe;obavezna je informatička podrška i govorna jedinica hrvatskog proizvođača.

 9. Brailleva elektronička bilježnica

  • Pravo na pomagalo imaju osigurane slijepe osobe kod redovnog školovanja i prekvalifikacije;
  • Prijedlog nije potreban (potrebna je Uputnica liječnika opće medicine za specijalistu oftalmologa);
  • Pomagalo propisuje isključivo specijalist oftalmolog koji je zaposlen na Klinici;
  • Pomagalo odobrava ovlašteni doktor nadležne područne službe HZZO-a na temelju zahtjeva, porpisane tiskanice i dokaza o medicinskoj indikaciji
  • Potrebni dodatni uvjeti: ovo pomagalo se ostvaruje za vrijeme redovnog školovanja te prekvalifikacije, a o tome obavezno treba priložiti potvrdu o završenom školovanju iz Brailleevog pisma, te preporuku Hrvatskog saveza slijepih ili temeljne udruge hrvatskog saveza slijepih da je osigurana slijepa osoba sposobna služiti se Braillevim pismom;
  • Rok uporabe pomagala je 7 godina
  • Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala, postoji obaveza vraćanja pomagala.
 10. Šifra pomagala koje se može nabaviti u hrvatskom savezu slijepih prema ISO 9999: 2115151433002

  Opis - to je pomagalo od metala ili plastike s minimalno 18 brajevih slovnih mjesta i govorna podrška na hrvatskom jeziku, ugrađena tipkovnica za unos podataka i ugrađena memorija za pohranu bilježaka, ima mogućnost priključenja na računalo u funkciji braillevog retka; Podržava sve standarde certifikata.

 11. Reproduktor i snimač zvučnih knjiga u daisy formatu za slijepe osobe

  • Pravo na ovo pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe;
  • Pravo može ostvariti osigurana osoba od navršene 6. godine života;
  • Prijedlog nije potreban (potrebna je Uputnica liječnika opće medicine za specijalistu oftalmologa);
  • Pomagalo propisuje specijalist oftalmolog;
  • Pomagalo odobrava ovlašteni doktor nadležne područne službe HZZO-a na temelju zahtjeva, propisane tiskanice i dokaza o medicinskoj indikaiji;
  • Rok uporabe pomagala je 5 godina;
  • Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala;
 12. Šifra pomagala koje se može nabaviti u hrvatskom savezu slijepih prema ISO 9999: 2130311434002

  Opis: - Pomagalo je prema jamstvu proizvođača izrađeno po svim standardima CE certifikata; namijenjen je slijepim osobama pogodan za sve uzraste i potrebe; sve tipke kao i sve ostale naredbe se izgovaraju na hrvatskom jeziku, kvalitetno snimljenim ugodnim ženskim glasom; uređaj, osim DAISY, podržava sve poznate audio zapise kao što su: mp3, wav, wma, audio cd i mnogi drugi. Podržava spajanje na Internet preko kućne bežične mreže što omogućava i preslušavanje sadržaja, primjerice Internet radio stanica online; podržava čitanje zvučnih zapisa s sd kartica veličine do 32 gb. Ima punjivu litijsku bateriju, ugrađen zvučnik i mikrofon, te dodatne ulaze za spajanje vanjskih slušalica i mikrofona; Uz uređaj se također koristi i specijalizirani softver koji olakšava prebacivanje sadržaja kao što su zvučne knjige u DAISY formatu s računala na uređaj i obrnuto.

 13. Elektroničko povećalo

  • Pravo na pomagalo imaju osigurane slijepe osobe s ostatkom vida kod redovnog školovanja i sve osigurane osobe s vidnom oštrinom manjom od 20%;
  • Prijedlog nije potreban (potrebna je Uputnica liječnika opće medicine za specijalistu oftalmologa);
  • Pomagalo propisuje isključivo specijalist oftalmolog koji je zaposlen na Klinici;
  • Pomagalo odobrava ovlašteni doktor nadležne područne službe HZZO-a na temelju zahtjeva, propisane tiskanice i dolaza o medicinskoj indikaciji;.
  • Potrebni dodatni uvjeti : ovo pomagalo se koristi umjesto Brailleeve elektroničke bilježnice za slijepe, za djecu na redovnom školovanju, te osobe na prekvalifikaciji. Za osigurane osobe s vidnom oštrinom manjom od 20% koje se nalaze na redovnom školovanju i prekvalifikaciji;
  • Rok uporabe pomagala je 7 godina;
  • Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala;
 14. Šifra pomagala koje se može nabaviti u hrvatskom savezu slijepih prema ISO 9999: 0000001435002

  Opis - pomagalo je prenosivo od metala ili plastike, težine do 1,5 kg. Sadrži HD kameru visoke rezolucije za blizinu i daljinu, mogućnost povećanja do najmanje 55x. Spajanje preko USB priključka na računalo ili monitor. Autofokus, mogućnost namještanja svjetlosti i kontrasta kombinacijom najmanje 6 boja, memorije, slika. sadrži upravljačku konzolu;

  Osigurana osoba nema pravo na elektroničko povećalo ako je već ostvarila pravo na teleskopske naočale.

U Hrvatskom savezu slijepih mogu se nabaviti pomagala u Ekonomatu koji vodi Mladen Menićanin i gdje se možete obratiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati, četvrtkom od 10 do 18 sati na broj 01 48 12 503 ili na e-mail: mladen@savez-slijepih.hr.

Također, informacije možete pronaći na web stranici www.savez-slijepih.hr.

Aparat za brzo očitavanje šećera u krvi

Da biste ostvarili ovo pravo, trebate s uputnicom liječnika opće medicine otići svom specijalistu dijabetologu koji će napisati doznaku za aparat za brzo očitavanje šećera u krvi s govornim modulom, šifra EPSE 339. Dijabetolog također treba napisati preporuku za govorni aparatić uz obrazloženje zašto ga preporuča.

Zatim treba tražiti od tvrtke Medilab, Hondlova 2, Zagreb, kao jedinog distributera Gluki + aparata, predračun iz kojeg je vidljiva cijena. Treba napisati molbu i predati je područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema mjestu prebivališta. Uz molbu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • doznaku liječnika dijabetologa
 • preporuku liječnika dijabetologa
 • predračun tvrtke Medilab za aparatić
 • presliku članske iskaznice Hrvatskog saveza slijepih ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da je podnositelj zahtjeva slijepa osoba
 • potrebnu medicinsku dokumentaciju

Pravo na pomagalo imaju samo slijepi dijabetičari koji primaju inzulinsku terapiju, i to najmanje dvije doze dnevno.

Psihosocijalna rehabilitacija odraslih slijepih osoba

Psihosocijalna rehabilitacija odraslih slijepih osoba provodi se u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek" na odjelu za psihosocijalnu rehabilitaciju odraslih slijepih osoba, Kušlanova 59a/III. Program je namijenjen osobama kod kojih je u odrasloj dobi nastupilo teško oštećenje vida, osobama koje imaju teško oštećenje vida od rođenja ili djetinjstva, odnosno rane mladosti, a nisu kroz rehabilitacijski program osposobljene za samostalan život, odraslim slijepim osobama kod kojih su nastupile promjene - osobne, obiteljske, prostorne ili društvene i odraslim slijepim osobama s pridruženim smetnjama. Cilj programa je samostalniji i kvalitetniji život pojedinca, njegove obitelji i pojedinca u radnoj sredini. Način provođenja programa - individualni pristup uz procjenu korisnikovih izgovorenih potreba i interesa te preostalih sposobnosti. Način uključivanja u program - potrebno je obratiti se Centru za socijalnu skrb u mjestu prebivališta. Oblici plaćanja - utvrđuje ih centar za socijalnu skrb u mjestu prebivališta, a mogu biti:

 1. na teret Ministarstva socijalne politike i mladih
 2. na teret Zavoda za mirovinsko osiguranje (kada je prisutna preostala radna sposobnost)
 3. na teret Ministarstva socijalne politike i mladih uz participaciju vlastitih novčanih sredstava.

Ako korisnik ima zanimanje u kojem zbog oštećenja vida ne može raditi ili uopće nema zanimanje, a vještačenjem je utvrđeno da ima radnu sposobnost, ovaj centar pruža mu mogućnost profesionalne rehabilitacije i obrazovanja.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine 157/13.) koji je stupio na snagu od 01. 01. 2014. godine, pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba s invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost , a uključuje korištenje usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju (samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete za osposobljavanje) utvrđenih individualnim planom profesionalne rehabilitacije po općim i posebnim programima. Postupak profesionalne rehabilitacije sastoji se od tri faze: rehabilitacijske procjene, izrade perspektiva i stjecanja kvalifikacija.

Postupak profesionalne rehabilitacije pokreće i financira naručitelj usluge (HZMIO, HZZZ, HZZO, Centar za socijalnu skrb, osiguravajuće društvo, poslodavac, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, privatni naručitelj- osoba s invaliditetom, roditelj, zakonski zastupnik, skrbnik) , te ima isključivo pravo odlučivanja o provedbi daljnjih mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.

O pravu na profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih osoba s invaliditetom odlučuje u prvom stupnju područna ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojoj je nezaposlena osoba s invaliditetom prijavljena kao nezaposlena. Postupak se pokreće na zahtjev osobe s invaliditetom, njezinih roditelja, zakonskog zastupnika ili skrbnika. Zahtjevu se prilaže dokaz o utvrđenom invaliditetu i preostaloj radnoj sposobnosti.

Svi zainteresirani mogu se obratiti s povjerenjem u Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek", Kušlanova 59a/III, Zagreb, telefonskim pozivom na broj 01/2382 230 (voditeljica Odjela za psihosocijalnu rehabilitaciju odraslih osoba je Emina Šišić Anđelić) ili osobnim dolaskom.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine" br. 157/13.),, Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i Centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom („Narodne novine" br. 44/14.) i Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine" br. 44/14.), u kojima se mogu pronaći opće i specifične upute za ostvarenje prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, štite prava osoba s invaliditetom, uređuju zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom, te propisuju uvjete i načine ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba s invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost, a uključuje korištenje usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđenih individualnim planom profesionalne rehabilitacije

Za ocjenu stupnja invaliditeta potrebno je procijeniti funkcioniranje pojedinca, poteškoće i prepreke, te potrebe vezane uz zapošljavanje obzirom na njegove zdravstvene karakteristike.

Nalaz i mišljenje Centra za profesionalnu rehabilitaciju o stupnju poteškoća i prepreka te o razini sposobnosti, znanja, radnih navika i interesima korisnika, može koristiti nadležno tijelo vještačenja u postupku utvrđivanja invaliditeta i radne sposobnosti osobe s invaliditetom.

Korisnik/ osoba s invaliditetom (kod koje je na temelju ljestvice utvrđen stupanj prepreka i poteškoća pri zapošljavanju od 2 do 4, a utvrđen joj je status osobe s invaliditetom) može biti uključena u mjere profesionalne rehabilitacije ako ispunjava sljedeće uvjete:

 • ima navršenih 15 godina života;
 • ima završeno obvezno obrazovanje;
 • prošla je osnovnu rehabilitaciju;
 • utvrđena joj je preostala radna sposobnost.


Profesionalna rehabilitacija obuhvaća mjere i aktivnosti odnosno usluge koje se izvode s ciljem da se osobu s invaliditetom osposobi za prikladan posao , da se ista zaposli odnosno zadrži posao i u njemu napreduje, te da se profesionalno razvija.


Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom poslodavac može ostvariti za osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, a koji se ubrajaju u kvotu zaposlenih osoba s invaliditetom, koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju prijave poslodavca, sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom („Narodne novine br. 44/14. i 97/14.)

Postojeći poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom su:

 • Subvencija plaće osobe s invaliditetom

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju plaće zaposlenih osoba s invaliditetom ako se nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrdi da, unatoč prilagodbi radnog mjesta i pružanju odgovarajućih usluga stručne podrške, osoba s invaliditetom ne može postići one rezultate u obavljanju radnih zadataka koje bi na istom radnom mjestu postigao prosječni radnik bez invaliditeta. Osnovica za izračun subvencije plaće je minimalna plaća utvrđena posebnim propisom. Procjena radne učinkovitosti radi ostvarivanja prava na subvenciju plaće zaposlene osobe s invaliditetom ne može se tražiti prije isteka tri mjeseca od dana zapošljavanja.

  Podnositelj zahtjeva zahtjevu za subvenciju plaće obvezno prilaže:

  • dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti,
  • nalaz i mišljenje centra u kojem je utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku, odnosno za zaštitne radionice nalaz i mišljenje centra u kojem je utvrđena potreba zapošljavanja na zaštitnom radnom mjestu,
  • dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,
  • dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.
 • Zahtjev za subvenciju plaće podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

 • Sufinanciranje troškova obrazovanja

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada. Poslodavac može koristiti ovaj poticaj za određenog radnika jednom u 24 mjeseca. Zavod sufinancira troškove obrazovanja koji traju najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Zavoda na temelju obrazloženog zahtjeva, i to 60 % iznosa troškova obrazovanja

  Poslodavac nema pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja za programe obrazovanja koji su završeni ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

  Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

  • dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,
  • dokaz o invaliditetu osobe za koju traži poticaj,
  • dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,
  • dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,
  • program obrazovanja,
  • troškovnik obrazovanja.
 • Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

 • Sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta- arhitektonska prilagodba

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, a kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe radnog mjesta za tu osobu.

  Prilagodba radnog mjesta odnosi se na prilagodbu radnog prostora koji je već u funkciji obavljanja djelatnosti poslodavca.

  Trošak prilagodbe radnog mjesta nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom.

  Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

  • dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,
  • nalaz i mišljenje centra kojim je utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja,
  • dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,
  • dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,
  • najmanje tri valjane ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje trebaju sadržavati detaljnu specifikaciju troškova.
 • Zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

 • SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU UVJETA RADA - tehnička prilagodba

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica, može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe uvjeta rada za zaposlenu osobu s invaliditetom, ako joj je radi vrste i težine invaliditeta potrebno tehničkom opremom prilagoditi radno mjesto. Prilagodba uvjeta rada ne odnosi se na opremanje radnog mjesta koje je potrebno za obavljanje djelatnosti poslodavca, već isključivo na prilagodbu uvjeta rada u odnosu na vrstu i težinu invaliditeta zaposlene osobe s invaliditetom na konkretnom radnom mjestu.

  Trošak prilagodbe uvjeta rada nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom.

  Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

  • dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,
  • nalaz i mišljenje centra kojim je utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja,
  • dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,
  • dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi;
  • najmanje tri valjane ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje trebaju sadržavati detaljnu specifikaciju troškova.
 • Zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

 • SUFINANCIRANJE KAMATA NA KREDITNA SREDSTVA NAMIJENJENA KUPNJI STROJEVA, OPREME, ALATA ILI PRIBORA POTREBNOG ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBE S INVALIDITETOM

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica koja je korisnik namjenskog kredita za kupnju strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom Poslodavac može ostvariti pravo na sufinanciranje kamata najviše do 70% ugovorene kamatne stope sukladno ugovoru o kreditu s poslovnom bankom.

  Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje kamata, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

  • dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,
  • dokaz o invaliditetu osobe za koju traži poticaj,
  • dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,
  • dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,
  • ugovor o namjenskom kreditu ili financijskom leasingu s poslovnom bankom i plan otplate kreditnih sredstava poslovne banke,
  • dokaz o namjenski utrošenim kreditnim sredstvima.
 • Zahtjev za sufinanciranje kamata podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

Pravo na povećani osobni odbitak kao olakšicu pri porezu na dohodak

Zakonom o porezu na dohodak („Narodne novine" br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43U/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14. i 143/14.) i Pravilnikom donesenim na temelju Zakona, porezni obveznik ima pravo da mu se ukupan iznos ostvarenog dohotka umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 2.600,00 kuna i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez. Osnovicu odbitka određuje Vlada RH.

Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak ako zadovoljavaju kriterije utvrđene zakonom.

Pravo na povećani osobni odbitak (neoporezivi dio dohotka) imaju osobe s invaliditetom kao olakšicu pri porezu na dohodak u visini dodatnog odbitka za faktor 1. Osobama s invaliditetom u smislu ovoga Zakona smatraju se fizičke osobe - porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji i uzdržavana djeca kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje (čl. 36. st. 2 toč.4.). Navedeni osobni odbitak, sukladno trenutno određenoj zakonskoj osnovici, iznosi 5.200,00 kuna.

Porezni obveznik može koristiti uvećanje osobnog odbitka po osnovi vjerodostojnih isprava i dokaza o plaćanju koji glase na njegovo ime, odnosno kako bi se ostvarilo ovo pravo potrebno je uz poreznu prijavu priložiti i dokaz o tjelesnom oštećenju.

Mogućnost za ostvarivanje prava na 30 dana godišnjeg odmora

Zakonom o radu („Narodne novine" br. 93/14) propisano je da najkraće trajanje godišnjeg odmora za jednu kalendarsku godinu iznosi 4 tjedna. Trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćega propisanog može se odrediti kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Za slijepe osobe to pravo je utvrđeno temeljem kolektivnih ugovora za državne službenike i namještenike. Pravo je ostalih poslodavaca da to pitanje definiraju internim kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Iz prakse proizlazi da osoba s invaliditetom ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje pet tjedana.

Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta

Pravilnikom o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta („Narodne novine" br. 25/09.) propisuju se uvjeti i postupak za stjecanje prava zaposlenih i samozaposlenih roditelja i posvojitelja na rad u skraćenom radnom vremenu radi potrebne pojačane brige i njege djeteta do njegove navršene treće godine života

Pravo se može ostvariti nakon što je za dijete za koje traži pravo na rad u skraćenom radnom vremenu u cijelosti iskorišteno pravo na roditeljski dopust. Pod skraćenim radnim vremenom podrazumijeva se rad s polovicom punog radnog vremena.

Navedeno pravo može pod određenim uvjetima ostvariti i roditelj ili posvojitelj slijepog djeteta, ali samo jedan od roditelja ili posvojitelja pod uvjetom da oba imaju status zaposlene ili samozaposlene osobe s punim radnim vremenom te samohrani roditelj ili posvojitelj.

Iznimke od navedenog su u slučaju da i drugi roditelj koristi za drugo dijete jedno od prava utvrđenih rodiljinim i roditeljskim potporama, ako drugi roditelj zbog svog psihofizičkog stanja nije u mogućnosti pružiti pojačanu brigu i njegu djetetu ili postoje neke druge okolnosti koje utječu na ostvarenje navedenog prava. Pravo se ne može ostvariti dok se koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ili pravo na rad u skraćenom radnom vremenu po drugoj osnovi, te se pravo ne može ostvariti, odnosno prestaje za vrijeme dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdravstvenoj ili ustanovi socijalne skrbi, odnosno ako je dijete smješteno u predškolskoj ustanovi u kojoj ima smještaj svakodnevno duže od osam sati.

Potrebu pojačane brige i njege djeteta i njenu duljinu te ocjenu psihofizičkog stanja roditelja ili posvojitelja utvrđuje nadležno liječničko povjerenstvo HZZO-a donošenjem nalaza i mišljenja. Na temelju zahtjeva i nalaza u nadležnom područnom uredu HZZO-a izdaje se rješenje u prvostupanjskom upravnom postupku, na koje se može uputiti žalba o kojoj u drugostupanjskom postupku odlučuje Direkcija HZZO-a.

Pri ostvarivanju prava na plaću i drugih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, skraćeno radno vrijeme izjednačava se s punim radnim vremenom, a radnik ima za polovicu radnog vremena pravo na nadoknadu plaće prema posebnim propisima.

Pravo na dječji doplatak

Dječji doplatak je, prema Zakonu o doplatku za djecu („Narodne novine" br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08., 61/11. i 112/12.) Novčano primanje koje koristi roditelj li druga osoba određena zakonom, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece.

Pravo na Doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstava korisnika i drugih utvrđenih uvjeta

Doplatak za djecu pripada djetetu do kraja redovnog školovanja, a najduže do kraja kalendarske godine u kojoj dijete navršava 19 godina života. Za djecu s oštećenjem zdravlja pravo pripada najduže do 21. godine života. Za dijete s težim oštećenjem zdravlja, utvrđeno prema propisima o socijalnoj skrbi, pravo pripada do kraja kalendarske godine u kojoj dijete navršava 27. godina života.

Doplatak za djecu ne pripada za vrijeme dok je djetetu na teret sredstava iz državnog proračuna odnosno proračuna lokalne odnosno regionalne samouprave osiguran stalan smještaj u ustanovi prema posebnim propisima.

Za dijete s težim oštećenjem zdravlja prema propisima iz socijalne skrbi, doplatak za djecu određuje se u svoti od 25% od proračunske osnovice, neovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva mjesečno. Iznos dječjeg doplatka izračunava se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta.

Za podnositelja zahtjeva treba priložiti:

 • osobnu iskaznicu - presliku
 • rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluku suda (o skrbništvu, o čuvanju i odgoju djeteta)
 • odobrenje za stalni boravak (za stranca).

Za djecu za koju se traži doplatak:

 • dokaz o rođenju djeteta (izvadak iz matice rođenih, rodni list, potvrda o rođenju)
 • potvrdu o redovitom školovanju za svu školsku djecu koja su navršila 15 godina, osim za djecu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja

 • dokaz (nalaz i mišljenje ili rješenje) centra za socijalnu skrb o postojanju oštećenja zdravlja djeteta.

Za članove kućanstva:

 • osobnu iskaznicu za punoljetnog člana - presliku
 • izvadak iz matice rođenih za maloljetnu djecu za koju se ne traži doplatak.

Za utvrđivanje dohodovnog cenzusa:

 • potvrdu ISPLATITELJA PRIHODA o ostvarenim prihodima podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća, naknada zbog bolovanja, nezaposlenosti, porodiljnog dopusta)
 • potvrdu POREZNE UPRAVE za dohodak od samostalnog rada
 • mirovinsku uputnicu ili presliku rješenja o mirovini za člana kućanstva.

Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja.

Korisnik doplatka za djecu podnosi nadležnoj područnoj službi dokaze o ukupnom dohotku kućanstva, ostvarenom u prethodnoj kalendarskoj godini, u svakoj godini do 1. ožujka radi utvrđivanja prava i visine doplatka za tu godinu.

Korisnik doplatka za djecu dužan je nadležnoj područnoj službi prijaviti svaku promjenu tijekom godine radi koje je došlo do promjene u ispunjavaju uvjeta za ostvarivanje prava na doplatak za djecu ili izmjenu svote doplatka za djecu i to u roku od 15 dana od nastale promjene

Pravo na mirovinski staž s povećanim trajanjem

Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine" br. 71/99., 46/07., 41/08. i 61/11.) propisano je da se zaposlenim osobama s invaliditetom pa tako i slijepim osobama priznaje pravo na uvećani staž osiguranja na način da se svakih 12 mjeseci provedenih na radu računa kao da je na radu provedeno 15 mjeseci. Smanjuje se i dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu, i to po jednu godinu za svakih 5 godina staža osiguranja.

Pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji donosi rješenje o pravu na računanje mirovinskog staža s povećanim trajanjem. Zahtjevu treba priložiti rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja.

Svojstvo osiguranika osobe s invaliditetom , ako im zdravstveno stanje uzrokuje trajne posljedice za život i rad, utvrđuje se Rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na temelju Nalaza i mišljenja ovlaštenih vještaka.

Snižavanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu ovisi o dužini razdoblja za koje se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i stupnju povećanja staža osiguranja.

Pravo na "Znak pristupačnosti"

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je uz suglasnost Ministra mora, prometa i infrastrukture, a sukladno čl. 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10., 74/11., 80/13. i 158/13.) izdalo Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 78/08) koji je stupio na snagu 15.07.2008. godine.

Pravilnikom se propisuje izgled znaka, uvjeti za njegovo stjecanje, način obilježavanja parkirališnog mjesta te prava koja se na temelju njega mogu stjecati.

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80% ili više tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 % ili više te vozilo udruge osoba s invaliditetom.

Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena.

Zahtjev za izdavanje Znaka pristupačnosti podnosi se prema mjestu prebivališta Uredu državne uprave nadležnom za promet u županiji odnosno Upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za promet. Uz zahtjev osobe trebaju priložiti rješenje ili potvrdu o rješenju nadležnog tijela kojim je utvrđen postotak tjelesnog oštećenja, a udruge rješenje o registraciji i dokaz da su njeni članovi osobe s invaliditetom.

Nadležno tijelo donosi rješenje o Znaku pristupačnosti i izdaje ga na ime osobe s invaliditetom ili udruge osoba s invaliditetom.

Znak pristupačnosti je jedinstven za cijelo područje RH, izdaje se za razdoblje od 5 godina i vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se osoba s invaliditetom nalazi u vozilu. Pravo koje proizlazi iz znaka pristupačnosti ne može koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.

Znak pristupačnosti se stavlja ili privremeno lijepi u donji lijevi kut prednjeg vjetrobranskog stakla vozila.

Slijepa osoba treba uz zahtjev za priznavanje prava za znak pristupačnosti priložiti:

 • Rješenje nadležnog tijela o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja ili potvrdu o rješenju koju izdaje HZMIO
 • dvije fotografije
 • presliku osobne iskaznice
 • biljeg u iznosu od 70,00 kn.

Pripremljen je nacrt novog Pravilnika o Znaku pristupačnosti (koji još uvijek nije u primjeni), usklađen s EU standardima, temeljem kojeg je Znak pristupačnosti definiran kao iskaznica izdana na osobu s invaliditetom s pripadajućim vinjetama za vozila kojima upravlja osoba s invaliditetom/ u kojima se nalazi osoba s invaliditetom ili iskaznica izdana udruzi osoba s invaliditetom. Predviđeno je da se uz jednu iskaznicu za osobu s invaliditetom mogu izdati do tri vinjete.

Osoba s invaliditetom koja zadovoljava propisane uvjete za ostvarenje prava, kao i do sada, moći će podnijeti zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti nadležnom tijelu uz koji treba priložiti nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Udruga osoba s invaliditetom (za vozilo udruge osoba s invaliditetom) uz zahtjev treba priložiti rješenje o registraciji udruge i dokaz da su njeni članovi osobe s invaliditetom. Znak pristupačnosti izdan do 30. lipnja 2013. godine prestat će važiti istekom roka razdoblja za koje je izdan

Znak pristupačnosti izdan nakon 1. srpnja 2013. godine prestat će važiti 1. srpnja . 2018. godine.

Iskaznica za osobu s invaliditetom odnosno Udrugu osoba s invaliditetom bit će izrađena sukladno propisanim europskim standardima. Osobe s invaliditetom kojima je znak pristupačnosti izdalo nadležno tijelo države članice Europske unije prema standardiziranom uzorku Europske unije moći će koristiti isti na području Republike Hrvatske.

Obzirom da se još uvijek radi o nacrtu novog teksta Pravilnika, do njegovog donošenja i stupanja na snagu važe postojeći propisi.

Pravo na oslobađanje od plaćanja naknade za ceste i putarine

Pravo na oslobađanje od plaćanja naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (godišnja naknada)

Osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji vozila za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Slijepe osobe mogu konzumirati navedeno pravo pod uvjetom da mogu dokazati tjelesno oštećenje više od 80%, te da vozilo za koje traže pravo imaju u vlasništvu.

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine ostvaruje se na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi nadležno Ministarstvo na zahtjev osobe s invaliditetom. O ispravama kojima se dokazuje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, te postupku i načinu ostvarivanja tih prava, donijet će se poseban propis.

Pravo se može ostvariti samo za jedan osobni automobil koji ovlaštenici imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini, i to samo ako se u automobilu nalazi osoba s invaliditetom - korisnik navedenog prava.

Zahtjevu za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade prilaže se:

 • preslika prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila)
 • rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
 • rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili
 • rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata, odnosno rješenje kojim se može dokazati utvrđeni postotak tjelesnog oštećenja.

Nakon provedenog postupka, ukoliko su ispunjeni svi relevantni uvjeti, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijet će rješenje kojim se osobi s invaliditetom utvrđuje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta. Na temelju navedenog rješenja ovlaštenik navedenog prava podnosi zahtjev za izdavanje naljepnice, koje izdaje stručna organizacija koja obavlja redovne i preventivne tehničke preglede vozila te korisnika upisuje u upisnik o izdanim naljepnicama.

Osobi koja ispunjava uvjete za ostvarenje prava na oslobođenje od plaćanja godišnje naknade za ceste i putarine, po cijeni od 17,00 kn izdaje se naljepnica za označavanje osobnog automobila koja je okruglog oblika, promjera 6 cm, plave je boje s obrubom bijele boje širine 5 mm, a u sredini je ucrtan međunarodni znak pristupačnosti ispod kojeg se nalazi serijski / jedinstveni broj naljepnice.

Naljepnicu postavlja ovlaštena osoba stanice za tehnički pregled vozila lijepljenjem u donji lijevi kut unutarnje strane vjetrobranskog stakla osobnog automobila.

Pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za uporabu autoceste i objekata s naplatom

Zakonom o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13.,54/13., 148/13. i 92/14.), propisano je kako pravo na oslobođenje od plaćanja naknade za cestarinu imaju:

Povlastice u unutarnjem putničkom prometu

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji između Hrvatskog saveza slijepih i Hrvatskih željeznica d.o.o. dogovorena komercijalna povlastica u iznosu od 50% za slijepu osobu i videću pratnju u svim redovnim vlakovima unutarnjeg prometa.

Popust članovi mogu ostvariti izradom pametne kartice s profilom ''Hrvatski savez slijepih''. Pametna kartica vrijedi 5 godina i njezina izrada je besplatna, dok se svake godine po cijeni od 50,00 kn na putničkim blagajnama HŽPP-a plaća profil „Hrvatski savez slijepih“ na temelju kojeg se ostvaruje popust od 50% za kupnju prijevoznih karata. Osnova za kupnju profila na pametnoj kartici je predočenje članske iskaznice Hrvatskog saveza slijepih.

Potrebna dokumentacija:

 • Popunjeni Zahtjev za izradu pametne kartice (zahtjev se može preuzeti na mrežnim stranicama HŽ Putničkog prijevoza (http://www.hzpp.hr/pametne-kartice?m=8085&mp=346) ili na putničkim blagajnama.
 • 1 fotografija
 • Članska iskaznica Hrvatskog saveza slijepih
 • Osobna iskaznica ili drugi važeći osobni dokument


Popunjeni zahtjev i fotografija predaju se na blagajni uz predočenje članske iskaznice i osobnog dokumenta. U roku od 7 dana na istoj blagajni se preuzima pametna kartica. Pametna kartica ispostavlja se na ime i prezime putnika na rok od pet godina, a profil ''Hrvatski savez slijepih'' vrijedi godinu dana od 1. studenog 2017. do 31. listopada 2018. Cijena profila je 50,00 kn.


Prema Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00 i 101/00) slijepe osobe također imaju 4 puta godišnje pravo na povlasticu 75% od redovne cijene vozne karte željeznicom ili brodom i pravo na besplatnu vožnju za pratitelja. Povlastica vrijedi za prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka. Korisnik povlastice ne može biti pratitelj druge slijepe osobe.

Povlastica se koristi na temelju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave za grad Zagreb odnosno nadležna ispostava Ureda državne uprave prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Zahtjevu se prilaže dokaz o postojanju invalidnosti, preslika osobne iskaznice osobe koje će putovati, a za pratitelja potvrda da nema tjelesno oštećenje koju je ovjerila nadležna ispostava HZMO-a.

Komercijalna povlastica za vožnju u IC i ICN vlakovima

Od 1. rujna 2006. godine Hrvatske željeznice odobravaju povlasticu za slijepe osobe i to u putničkom prijevozu IC (međugradskim) i ICN (međugradskim nagibnim) vlakovima. Povlastica od 75% na cijenu karte koju plaća slijepa osoba te besplatan prijevoz za pratitelja slijepe osobe vrijedi za drugi razred.

Prilikom kupnje vozne karte isključivo na blagajnama željezničkih kolodvora slijepa osoba mora potvrditi svoj status članskom iskaznicom HSS-a ili službenim dokumentom dokazati status slijepe osobe te će se evidencijski broj upisati na kartu. Broj povlaštenih putovanja IC i ICN vlakovima je neograničen. Prilikom prodaje prijevozne isprave blagajnik je dužan pitati slijepu osobu putuje li sa psom vodičem ili s pratiteljem. Za psa vodiča treba imati „radnu iskaznicu za psa" koja se prilikom kupovine karte daje na uvid.

Prilikom izdavanja karte pratitelju slijepe osobe blagajnik upisuje na kartu evidencijski broj, a ispostavljena cijena je 0 kn.

Ukoliko se radi o prijevozu u DMG 7123 za sjedalo 85 u AB vagonu, blagajnik ispostavlja prijevoznu i rezervacijsku kartu, dok je mjesto kod sjedala 87 i 88 rezervirano za psa vodiča. Sjedeća mjesta od 85 do 88 prodaju se posljednja, odnosno nakon što se prvo prodaju sva ostala mjesta u vlaku, radi mogućnosti prijevoza slijepe osobe sa psom vodičem.

Povlastice pri putovanju u inozemstvo

Slijepe osobe ostvaruju povlastice pri kupnji prijevozne karte u međunarodnom željezničkom prometu za pratitelja ukoliko imaju nacionalnu iskaznicu za slijepe (članska iskaznica Hrvatskog saveza slijepih).

Slijepa osoba plaća puni iznos prijevozne karte, dok pratitelj slijepe osobe ne plaća prijevoznu kartu.

Slijepo dijete do četvrte godine ne može ostvariti besplatno putovanje za osobu koja ga prati.

Međunarodna prijevozna karta ispostavlja se isključivo na putničkoj blagajni u zemlji ispostavljanja nacionalne iskaznice za slijepe.

Slijepa osoba i njezin pratitelj, odnosno pas vodič slijepe osobe, moraju putovati zajedno u istom vagonskom razredu.

Slijepa osoba mora imati iskaznicu za slijepe čiji je broj upisan na prijevoznu ispravu pratitelja i mora biti u stanju dokazati svoj identitet.

Pravo na popust pri kupnji avionske karte Croatia Airlinesa u domaćem zračnom prometu

Slijepe osobe imaju pravo na 50% popusta na određene tarife u domaćem zračnom prometu. Isti popust može koristiti i jedna osoba u njihovoj pratnji. Dodatno, članovi imaju pravo sa sobom u kabinu besplatno voditi i psa vodiča. Karte s tim popustom mogu se kupiti samo na prodajnim mjestima Croatia Airlinesa (poslovnice u gradovima i telefonska prodaja na 01 66 76 555). Pri rezervaciji je potrebno naglasiti da želite koristiti popust i treba najaviti hoće li u pratnji biti i pas vodič. Potrebno je priložiti i presliku članske iskaznice Hrvazskog saveza slijepih.

Pravo slijepe osobe sa psom vodičem na korištenje prijevoznih sredstava i pristupa na javna mjesta

Zakonom o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (NN 81/98) uređuje se pravo slijepe osobe sa psom vodičem na korištenje prijevoznih sredstava i njihova slobodnog pristupa na javna mjesta.

Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo korištenja prijevoznih sredstava u javnom prijevozu, uključujući zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike.

Ne plaća voznu kartu za psa vodiča u prijevoznom sredstvu javnog prijevoza bez obzira na smjer i dužinu puta, niti ulaznicu za psa za korištenje prostora i objekata koji su utvrđeni kao javna mjesta.

Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo pristupa na javna mjesta kao što su primjerice: uredi, hoteli, restorani, banke, pošte, kazališta, koncertne dvorane, športski objekti, tržnice, prodavaonice, škole, visoka učilišta i sl., te pravo ulaska i korištenja čekaonica zdravstvenih ustanova i ljekarni.

Navedena prava imaju pravo koristiti i slijepe osobe sa psom vodičem koje su strani državljani, a koje odgovarajućim ispravama mogu dokazati da su slijepe osobe s pravom na korištenje psa vodiča prema propisima svoje zemlje (radna iskaznica i međunarodna zdravstvena iskaznica).

Povlastice Hrvatskog autokluba

Hrvatski auto - klub odobrio je članovima udruga osoba s invaliditetom posebne članske pogodnosti, a koje osobe s invaliditetom ostvaruju putem svojih udruga. Naime, članovi Udruge kod učlanjenja u HAK plaćaju umanjenu članarinu i po sniženoj cijeni dobivaju knjižicu «Auto touring pomoć u RH».

Pravo na navedene pogodnosti imaju osobe s invaliditetom s 40% i više tjelesnog oštećenja, pa tako i slijepe osobe, i to:

 • vlasnici osobnih automobila koji sami upravljaju vozilom;
 • jedna od osoba ovlaštenih u prometnoj dozvoli za upravljanje vozilom u vlasništvu invalida koji zbog težine invaliditeta ne može upravljati vozilom;
 • roditelj ili skrbnik osobe s invaliditetom koji osobni automobil koristi za zadovoljavanje potreba te osobe s invaliditetom.

Povlastica se također odnosi na članove Hrvatskog saveza slijepih, odnosno članove njihove obitelji prilikom učlanjenja u HAK, odnosno ostvarivanje auto turing iskaznice po povlaštenoj cijeni. Ukoliko je vlasnik automobila netko od članova obitelji slijepe osobe, spomenuta povlastica odnosi se i na tog člana.

Matična udruga slijepih, članica Hrvatskog saveza slijepih, dostavit će tipski obrazac HAK-u na zahtjev korisnika ove povlastice.

Pravo na oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe

Zakon o boravišnoj pristojbi („Narodne novine" br. 152/08., 59/09., 97/13., 158/13. i 30/14.) Člankom 4. točkom 2. navodi kako boravišnu pristojbu, između ostalih, ne plaćaju osobe s invaliditetom od 70% i većim postotkom i jedan pratitelj. Pravo se dokazuje odgovarajućim ispravama, odnosno rješenjem nadležnog tijela iz kojeg je vidljiv utvrđen postotak tjelesnog oštećenja 70% i veći.

Članovi Hrvatskog saveza slijepih mogu predočenjem rješenja o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja boravišne pristojbe za sebe i jednog pratitelja.

Oslobađanje od plaćanja radio i televizijske predplate

Uprava Hrvatske radiotelevizije donijela je Odluku o oslobađanju od plaćanja pristojbe za vlasnike - korisnike RTV prijemnika za 100% slijepe osobe u okviru Društvenog dogovora o listi tjelesnih oštećenja - članovi Hrvatskog saveza slijepih. Navedeno pravo mogu ostvariti samo punoljetne osobe koji su nosioci domaćinstva. Liječnici opće prakse popunjavaju liječničku svjedodžbu koje potpisuju i ovjeravaju te se svjedodžba nosi na potpis i ovjeru u matičnu udrugu slijepih koja je članica Hrvatskog saveza slijepih. Udruga šalje zahtjev Hrvatskoj radioteleviziji za oslobađanje od plaćanja radio i TV pretplate.

Odluka o oslobođenju izdaje se na razdoblje od 5 godina, a nakon proteka navedenog razdoblja treba ponoviti zahtjev.

Popusti na telefonsku preplatu u fiksnoj i mobilnoj telefoniji

Ratni vojni invalidi ostvaruju popust ovisno o postotku oštećenja koji imaju i MOGU osobno predati zahtjev s rješenjem u T -Centru ili u njihovo ime ovlaštena udruga šalje rješenje prema T-Comu.

Fizičke osobe s tjelesnim oštećenjima ostvaruju popust na mjesečnu naknadu i na telefonske razgovore, a korisnici NE MOGU osobno predati zahtjev T-Comu, već se moraju obratiti Savezu ili matičnoj udruzi, koja potom službeno šalje rješenje o postotku tjelesnog oštećenja prema T-Comu. Pojedinačni zahtjevi pretplatnika se ne primaju.

Odlukom Upravnog odbora HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. slijepe osobe ostvaruju popust na telekomunikacijske usluge pod uvjetom da osnovni priključak glasi na njihovo ime ili na ime člana njihove uže obitelji. U ime svojih članova, zahtjev za povlaštenu TK uslugu izrađuje udruga slijepih i podnosi ga HT-Hrvatske telekomunikacije, TK centar Zagreb, Palmotićeva 81 (tel. 062 626 299, faks 08009393).

Korisnici Halo Start korisničkog paketa ostvaruju:

 • 50% popusta na mjesečnu naknadu za jednu fiksnu telefonsku liniju i Halo Start korisnički paket. U cijenu mjesečne naknade uključen je popust od 20 kn (24,40 kn s PDV-om) besplatnog telefonskog razgovora. Ostale karakteristike Halo Start korisničkog paketa vrijede i za slijepe osobe osim 10 kn bonusa uključenog u mjesečnu naknadu.
 • Korisnici Halo Super 60 i Halo Super 60 UP korisničkog paketa ostvaruju:

  • 50% popusta na mjesečnu naknadu za jednu fiksnu telefonsku liniju i Halo Super 60 ili Halo Super 60 UP korisnički paket.
 • Ostale karakteristike Halo Super 60 i Halo Super 60 UP korisničkih paketa vrijede i za slijepe osobe.

  Korisnici Halo Super i Halo Super UP korisničkog paketa ostvaruju:

  • 50% popusta na mjesečnu naknadu za jednu fiksnu telefonsku liniju i Halo Super ili Halo Super UP korisnički paket.
 • U cijenu mjesečne naknade je uključeno 60 minuta besplatnih odlaznih poziva prema zemljopisnim brojevima u nacionalnom prometu unutar nepokretne mreže T-Com-a, u bilo koje vrijeme tijekom mjeseca. Ostale karakteristike Halo Super i Halo Super UP korisničkih paketa vrijede i za slijepe osobe.

  Neiskorištene minute u jednom kalendarskom mjesecu nisu prenosive u sljedeći mjesec.

Obavijesti

Prilikom potpisivanja dokumenata slijepe osobe koje su pismene mogu se koristiti svojim potpisom. Nepismene osobe na dokument stavljaju rukoznak ( znak prsta ili križ) i trebaju ga ovjeriti kod javnog bilježnika. Napominjemo da prilikom sklapanja ugovora koji svojom namjenom ili voljom stranaka to zahtijevaju, oni moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika bez obzira na način potpisa samog dokumenta od strane slijepe osobe jer isto pravo vrijedi i za videće osobe.

Tvrtka T-Hrvatski telekom je odlučila da Hrvatskom savezu slijepih, odnosno pute temeljnih udruga svim njegovim članovima koji na svoje ime imaju fiksni telefonski priključak, ponudi besplatno korištenje obavijesti na broj 11888 (informacije o telefonskom broju pretplatnika). Da bi ostvarili navedenu mogućnost, članovi se moraju obratiti temeljnoj udruzi slijepih kojoj pripadaju, a ona će ispuniti potreban obrazac te ga dostaviti uz jamstvo da je navedena osoba član udruge.