Operativni plan udruge za 2022. godinu

UVOD

Udruga slijepih Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Udruga) osnovana je još davne 1953. godine i od tada kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene ostvarenju svrhe svog postojanja, a to je ostvarivanje i promicanje ciljeva, djelatnosti i zadaća usmjerenih na zaštitu i unapređenje prava i interesa članova. Temeljna je udruga Hrvatskog saveza slijepih (u daljnjem tekstu: Savez) i trenutno broji 165 članova.

Ovaj Operativni plan obuhvaća predviđene aktivnosti Udruge, njihove nositelje i potrebna financijska sredstva za 2022. godinu, u okviru ostvarivanja njezine misije, vizije i ciljeva definiranih Statutom i Strateškim planom 2022. – 2026.

Predviđene aktivnosti, u ovom planu prema srodnosti grupirane su u cjeline, a obuhvaćaju sljedeće:


 • Redovna djelatnost udruge
 • Informiranje i edukativno promotivne aktivnosti
 • Poticanje društvenih, kulturnih i sportskih aktivnosti članstva
 • Sektorska i međusektorska suradnja
 • Jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta Udruge
 • Izrada i provođenje projekata i programa


Program rada temelji se na Statutu udruge, zaključcima Upravnog odbora i Skupštine te na specifičnim i stvarnim potrebama slijepih, a usmjeren je prema poboljšanju kvalitete života i ukupnog društvenog položaja slijepih osoba te njihovoj što potpunijoj psiho-socijalnoj reintegraciji.

1.REDOVNA DJELATNOST UDRUGE

AKTIVNOSTI NOSITELJ AKTIVNOSTI NAČIN DJELOVANJA IZVORI FINANCIRANJA VRIJEME PROVEDBE CILJEVI
Prijem i rad s članovima, ažuriranje evidencije članstva, prikupljanje podataka o članovima Stručni radnici Pružanje potrebnih informacija postojećim i novim članovima, razgovor s članovim i njihovim obiteljima, rad na bazama podataka JLS, ESF, MRMSOSP, NZZCD Kontinuirano Pružanje stručne podrške za ostvarenje prava, mogućnosti i interesa članstva vezanih uz oštećenje vida, davanje neposredne savjetodavne pomoći, vođenje točne i ažurne baze podataka članstva, korištenje baze podataka za izradu projektnih prijedloga
Administrativni poslovi Stručni radnici Arhiviranje dokumenata, prijem i otprema pošte, vođenje blagajničkog poslovanja JLS, ESF, MSMSOSP, NZZCD Kontinuirano Poslovanje u skladu sa zakonskim propisima
Financijsko praćenje aktivnosti, plaćanja, prikupljanje knjigovodstvene dokumentacije i dostavljanje knjigovodstvenom servisu Stručni radnici, predsjednik, tajnik Redovito računovodstveno i knjigovodstveno praćenje utrošenih sredstava po aktivnostima i projektima, izrada financijskih izvještaja JLS, ESF, MRMSOSP, NZZCD, donacije Kontinuirano Transparentnost poslovanja, poštivanje zakonskih propisa, usklađivanje aktivnosti i potrebnih financijskih sredstava
Sudjelovanje u izradama lokalnih i javnih politika Stručni radnici, Upravni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik Suradnja sa stručnim službama grada Zadra i Zadarske županije te s ostalim tijelima koja izrađuju strateške dokumente JLS, ESF, MRMSOSP, NZZCD, donacije Tijekom godine, ovisno o broju sastanaka Poboljšanje položaja OSI s naglaskom na slijepe osobe i kvalitete njihovog života, sprečavanje socijalne isključenosti
Pružanje različitih vrsta socijalnih usluga Stručni radnici Savjetovanje članova i njihove obitelji, individualan i grupni rad, obilazak članova JLS, ESF, MRMSOSP, donacije Kontinuirano Povećanje kvalitete života slijepih osoba, jačanje osjećaja samostalnosti slijepih osoba i rad na aktivnom uključivanju u društveni život zajednice
Osiguranje podrške i usluga za uključivanje slijepih osoba u život zajednice Videći pratitelj, stručni radnici, volonteri Pružanje usluga ovisno o pojedinačnim potrebama članova, pomoć u nabavi pomagala i obučavanje u njihovom korištenju, pružanje usluga asistencije ESF, MRMSOSP Kontinuirano Osamostaljivanje i osiguranje što je moguće neovisnijeg i kvalitetnijeg života slijepih osoba
Sjednice Upravnog odbora Upravni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik Održavanje sjednice JLS Prema potrebi – najmanje 4 puta godišnje Praćenje provedbe Operativnog plana i Financijskog plana, analiza postignutih rezultata, korekcija planiranih aktivnosti, donošenje odluka
Sjednice Nadzornog odbora Nadzorni odbor, Predsjednik Održavanje sjednice JLS Prema potrebi, minimalno jednom godišnje Praćenje provedbe Operativnog plana i Financijskog plana, analiza postignutih rezultata, donošenje odluka
Redovne Skupštine Udruge Izvršni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik, Nadzorni odbor Održavanje sjednica i skupština Vlastita sredstva, donacije Ožujak i prosinac Izvještavanje članova i javnosti o rezultatima poslovanja Udruge
Rad s volonterima Stručni radnici Izrada plana i programa rada za volontere Članarine, donacije Kontinuirano Razvoj volonterstva, jačanje kapaciteta udruge
Izvještavanje donatora Upravni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik, stručni radnici Podnošenje izvještaja o radu i financijskih izvještaja donatorima JLS, Zadarska županija, donacije Kontinuirano, sukladno zahtjevima donatora Ispunjavanje ugovornih obveza, transparentnost, odgovorno i zakonito poslovanje


2. INFORMIRANJE I EDUKATIVNO-PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI NOSITELJ AKTIVNOSTI NAČIN DJELOVANJA IZVORI FINANCIRANJA VRIJEME PROVEDBE CILJEVI
Suradnja s medijima Upravni odbor, Predsjednik, stručni radnici Radio i televizijske emisije, novinski članci JLS, ESF, MRMSOSP Prema potrebi – najmanje 4 puta godišnje Povećanje vidljivosti djelatnosti Udruge i razvoj kontinuirane i kvalitetne suradnje s medijima
Oglašavanje Stručni radnici, Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik Ažuriranje WEB i Facebook stranice Udruge, oglasne ploče, novinske konferencije, javne tribine i drugi promidžbeni skupovi Vlastita sredstva, donacije, ESF, MRMSOSP, NZZCD Kontinuirano Povećanje vidljivosti djelatnosti Udruge, izvještavanje javnosti o radu Udruge, pružanje informacija i obavijesti zainteresiranoj javnosti i potencijalnim članovima
Obilježavanje blagdana i datuma važnih za slijepe osobe Upravni odbor, Predsjednik, stručni radnici, volonteri Dani otvorenih vrata, promotivno-izložbeni štandovi, podjela poklon paketa, posjet članovima JLS, Zadarska županija, MRMSOSP, NZZCD Kontinuirano Jačanje utjecaja i uključenost Udruge u razvoj zajednice, razvoj volonterstva, promocija jednakih mogućnosti i jednakosti i ravnopravnosti Izrada informativnog letka i brošura
Stručni radnici, stručni suradnici, volonteri Distribucija letaka u institucije i ustanove na području djelovanja Udruge JSL, Zadarska županija, MRMSOSP Po potrebi - kontinuirano Povećanje broja članova, razvoj suradnje, prepoznatljivost Udruge u zajednici


3. POTICANJE DRUŠTVENIH, KULTURNIH I SPORTSKIH AKTIVNOSTI ČLANOVA

Aktivnost Nositelj aktivnosti Način djelovanja Izvori financiranja Vrijeme provedbe Ciljevi
Poticanje rekreativnih aktivnosti članstva Upravni odbor, Predsjednik, stručni radnici, volonteri, videći pratitelji Suradnja i davanje potpore Sportskoj udruzi slijepih i slabovidnih osoba „Donat“ za redovito održavanje treninga u šahu i pikadu, uključivanje novih članova u sportske aktivnosti JLS, MRMSOSP, Zadarska županija, Donacije, vlastita sredstva Jednom tjedno Kvalitetno provođenje slobodnog vremena, povećanje kvalitete života slijepih osoba, promoviranje jednakosti i jednakih mogućnosti, omogućavanje sudjelovanja na natjecanjima
Kreativne radionice Stručni radnici, volonteri, videći pratitelji Osiguranje materijalnih uvjeta za odvijanje aktivnosti JLS, MRMSOSP, donacije, vlastita sredstva Jednom tjedno Kvalitetno provođenje slobodnog vremena, povećanje socijalnog uključivanja i kvalitete života članova, osnaživanje samosvijesti o vlastitim sposobnostima i mogućnostima samo izražavanja
Organizacija izleta, Stručni radnici, volonteri, videći pratitelji Prikupljanje ponuda, organizacija izleta JLS, MRMSOSP Prema potrebi – najmanje dva puta godišnje Međusobno druženje i socijalizacija članova, uključivanje slijepih osoba u društveni život zajednice
Realizacija aktivnosti Kluba žena Upravni odbor, stručni radnici, članice Udruge Kontaktiranje članova, organiziranje sastanaka, organiziranje i provedba aktivnosti, suradnja s drugim klubovima žena JLS, MRMSOSP,vlastita sredstva Kontinuirano – jednom tjedno Kvalitetno provođenje slobodnog vremena, osnaživanje članica, socijalizacija


4. SEKTORSKA I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA

Aktivnost Nositelj aktivnosti Način djelovanja Izvori financiranja Vrijeme provedbe Ciljevi
Suradnja s ustanovama i institucijama Upravni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik Razvoj lokalnih i nacionalnih politika, razvoj socijalnih usluga, suradnja u provedbi projekata i programa JLS, MRMSOSP, donacije Kontinuirano Razvoj sektorske i međusektorske suradnje, sudjelovanje u izradi javnih politiku u Zadarskoj županiji
Suradnja sa srodnim i drugim udrugama na lokalnoj i nacionalnoj razini Upravni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik, stručni radnici Posjete i sastanci, dogovori oko suradnje JSL, MRMSOSP, ESF, vlastita sredstva, donacije Prema potrebi Razmjena informacija, razvoj sektorske suradnje, razvoj partnerstva i suradnje s udrugama drugih kategorija osoba s invaliditetom na području na kojem djelujemo


5. JAČANJE LJUDSKIH I MATERIJALNIH KAPACITETA UDRUGE

Aktivnost Nositelj aktivnosti Način djelovanja Izvori financiranja Vrijeme provedbe Ciljevi
Edukacija zaposlenika Udruge Upravni odbor, stručni radnici Sudjelovanje na stručno-edukativnim radionicama iz područja, administrativnog i financijskog poslovanja JLS, MRMSOSP, ESF, donatori Po potrebi Povećanje stručnih znanja i vještina zaposlenika i stručnih suradnika – volontera
Edukacije za apliciranje na natječaje Upravni odbor, zaposlene osobe na provedbi projekata, stručni radnik Sudjelovanje na edukacijama za provedbu i izvještavanje projekata JLS, MRMSOSP, donatori Prema potrebi, sukladno raspisanim natječajima Povećanje stručnih znanja za izradu, provedbu i izvještavanje po projektima
Seminari i simpoziji Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik, stručni radnici Sudjelovanje na seminarima u organizaciji Saveza ili drugih organizatora s temama vezanim uz rad i poslovanje udruga MRMSOSP, donatori Po potrebi – minimalno dva puta godišnje Povećanje stručnih znanja, vještina i kompetencija, unapređenje rada Udruge
Zapošljavanje osoba za provedbu aktivnosti iz projekata Upravni odbor, predsjednik, dopredsjednik, tajnik Uključivanje u rad na projektima osobe koje imaju stečena znanja ili predznanja o provedbi aktivnosti projekata. (Izvoditelji aktivnosti na projektu Z.A.R! te zapošljavanje asistenata u nastavi za studente) JSL, Zadarska županija, MRMSOSP Po potrebi - kontinuirano Zapošljavanje osoba na provedbi projekata u 2021. godini
Jačanje tehničkih kapaciteta Udruge Upravni odbor Osiguranje potrebnih sredstava, nabavka računala s govornom jedinicom i čitačem ekrana JLS, NZZCD, donatori Po potrebi Povećanje materijalnih kapaciteta udruge, osiguranje kvalitete rada, obuka članova na računalu s govornom jedinicom i čitačem ekrana


6. IZRADA I PROVOĐENJE PROJEKATA I PROGRAMA

Aktivnost Nositelj aktivnosti Način djelovanja Izvori financiranja Vrijeme provedbe Ciljevi
Provedba programa „Usluga videćeg pratitelja članovima Udruge slijepih Zadarske županije“ od 01. 01. 2022. g. do 31.12.2022. g. Videći pratitelj, Predsjednik, voditelj programa, stručni radnici, volonteri Pružanje usluga videćeg pratitelja slijepim osobama koje nisu samostalne u kretanju, redovito podnošenje izvještaja, promocija programa u medijima MRMSOSP Kontinuirano Poboljšanje kvalitete života članova, učestalije uključivanje u društveni život zajednice, jačanje osjećaja samostalnosti i samopouzdanja članova
Provedba programa „Videća pratnja za bolju integraciju“ od 06.04.2020. do 06.04.2022. g. Videći pratitelj, Predsjednik, voditelj programa, stručni radnici, volonteri Pružanje usluga videćeg pratitelja slijepim osobama koje nisu samostalne u kretanju, redovito podnošenje izvještaja, promocija programa u medijima ESF Kontinuirano Poboljšanje kvalitete života članova, učestalije uključivanje u društveni život zajednice, jačanje osjećaja samostalnosti i samopouzdanja članova
Provedba programa „Zajedno, aktivno, ravnopravno!“ od 01.06.2020. do 31.05.2023. g. Stručni radnici, izvoditelji aktivnosti, volonteri Kontaktiranje članova, organiziranje sastanaka, organiziranje i provedba aktivnosti, suradnja s partnerskim organizacijama MRMSOSP, JLS Kontinuirano Poboljšanje kvalitete života članova, učestalije uključivanje u društveni život zajednice, jačanje osjećaja samostalnosti i samopouzdanja članova
Provedba projekta „Asistent u nastavi“ za akademsku godinu 2022. Stručni radnici, stručni suradnici, asistenti u nastavi Komunikacija sa Sveučilištem, stručnim suradnicima, Studentskim centrom, asistentima JLS, Zadarska županija Kontinuirano Pružanje korisnicima svih potrebnih usluga vezanih uz njihovo studiranje. Podizanje kvalitete života, samostalnosti i socijalne uključivosti slijepih studenata tijekom školovanja.
Apliciranje na natječaje na lokalnoj, područnoj, državnoj i međunarodnoj razini Stručni radnik, Predsjednik, Izvršni odbor Pravovremena prijava, ispunjenje svih obveza natječaja Vlastita sredstva, JSL, Zadarska županija Kontinuirano Ispunjavanje propisanih uvjeta natječaja, odobravanje institucionalne podrške
Izrada projektnih prijedloga Upravni odbor, Predsjednik, stručni radnik i stručni suradnici - volonteri Praćenje objavljivanja poziva na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, prijavljivanje projektnih prijedloga u skladu sa Strateškim i Operativnim planom Vlastita sredstva, JSL, Zadarska županija Kontinuirano tijekom cijele godine Ispunjenje Operativnog i Strateškog plana, povećanje broja zaposlenih
Provedba aktualnih projekata i programa Upravni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik, stručni radnik, zaposlenici prema projektu i/ili programu i stručni suradnici - volonteri Ispunjavanje uvjeta prijavljenih programa i projekata, suradnja s potrebnim institucija, izvještavanje javnosti o provođenju programa i projekata, redovito podnošenje izvještaja Sredstva odobrena putem prijavljenih projekata Kontinuirano tijekom cijele godine Ispunjavanje specifičnih ciljeva projekata i programa, poticanje razvoja socijalne uključenosti osoba s oštećenjem vida i poticanje razvoja pozitivnih promjena u društvu, prevencija i suzbijanje svih oblika diskriminacije slijepih osoba


Financijska sredstva potrebna za provođenje i ostvarenje Operativnog plana osigurati će se iz slijedećih izvora:

 1. Vlastita sredstva – članarina i donacije
 2. Sredstva iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave temeljem podnesenih projektnih prijedloga po objavljenim pozivima
 3. Sredstva osiguranim iz MRMSOSP-a za odobreni program „Usluga videćeg pratitelja članovima Udruge slijepih Zadarske županije“
 4. Sredstva osigurana iz ESF za odobreni program „Videća pratnja za bolju integraciju“
 5. Sredstva osigurana iz MRMSOSP-a za odobreni program „Zajedno, aktivno, ravnopravno!“
 6. Sredstva osigurana iz proračuna jedinice lokalne samouprave i Zadarske županije za odobreni projekt „Asistenti u nastavi“
 7. Sredstva od ostalih donatora

Ovisno o potrebama, te ukazanim mogućnostima plan može doživjeti i izmjene o čemu će odluku donijeti Upravni odbor, a o svojoj odluci će izvijestiti Skupštinu na prvom slijedećem zasjedanju.

Operativni plan je usvojen na sjednici Skupštine Udruge, koja je održana 16. prosinca 2020. godine.

Predsjednik Udruge:

Mladen Bajlo