Operativni plan udruge za 2019. godinu

UVOD

Udruga slijepih Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Udruga) osnovana je još davne 1953. godine i od tada kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene ostvarenju svrhe svog postojanja, a to je ostvarivanje i promicanje ciljeva, djelatnosti i zadaća usmjerenih na zaštitu i unapređenje prava i interesa članova. Temeljna je udruga Hrvatskog saveza slijepih (u daljnjem tekstu: Savez) i trenutno broji 173 člana.

Ovaj Operativni plan obuhvaća predviđene aktivnosti Udruge, njihove nositelje i potrebna financijska sredstva za 2019. godinu, u okviru ostvarivanja njezine misije, vizije i ciljeva definiranih Statutom i Strateškim planom 2019. – 2021.

Predviđene aktivnosti, u ovom planu prema srodnosti grupirane su u cjeline, a obuhvaćaju sljedeće:

  1. Redovna djelatnost udruge
  2. Informiranje i edukativno promotivne aktivnosti
  3. Poticanje društvenih, kulturnih i sportskih aktivnosti članstva;
  4. Sektorska i međusektorska suradnja
  5. Jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta Udruge
  6. Izrada i provođenje projekata i programa

Program rada temelji se na Statutu udruge, zaključcima Izvršnog odbora i Skupštine te na specifičnim i stvarnim potrebama slijepih, a usmjeren je prema poboljšanju kvalitete života i ukupnog društvenog položaja slijepih osoba te njihovoj što potpunijoj psiho-socijalnoj reintegraciji.

1.REDOVNA DJELATNOST UDRUGE

AKTIVNOSTI NOSITELJ AKTIVNOSTI NAČIN DJELOVANJA IZVORI FINANCIRANJA VRIJEME PROVEDBE CILJEVI
Prijem i rad sa članovima, ažuriranje evidencije članstva, prikupljanje podataka o članovima
Stručni radnik
Pružanje potrebnih informacija postojećim i novim članovima, razgovor sa članovim i njihovim obiteljima, rad na bazama podataka
JLS
Kontinuirano
Pružanje stručne podrške za ostvarenje prava, mogućnosti i interesa članstva vezanih uz oštećenje vida, davanje neposredne savjetodavne pomoći, vođenje točne i ažurne baze podataka članstva, korištenje baze podataka za izradu projektnih prijedloga

Administrativni poslovi


Stručni radnik


Arhiviranje dokumenata, prijem i otprema pošte, vođenje blagajničkog poslovanja


JLS


Kontinuirano


Poslovanje u skladu sa zakonskim propisima


Financijsko praćenje aktivnosti, plaćanja, prikupljanje knjigovodstvene dokumentacije i dostavljanje knjigovodstvenom servisu


Stručni radnik, predsjednik, tajnik


Redovito računovodstveno i knjigovodstveno praćenje utrošenih sredstava po aktivnostima i projektima, izrada financijskih izvještaja


JLS, MDOMSP, donacije


Kontinuirano


Transparentnost poslovanja, poštivanje zakonskih propisa, usklađivanje aktivnosti i potrebnih financijskih sredstava


Sudjelovanje u izradama lokalnih i javnih politika


Stručni radnik, Izvršni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik


Suradnja sa stručnim službama grada Zadra i  Zadarske županije te s ostalim tijelima koja izrađuju strateške dokumente


JLS, MDOMSP donacije


Tijekom godine, ovisno o broju sastanaka


Poboljšanje položaja OSI s naglaskom na slijepe osobe i  kvalitete njihovog života, sprečavanje socijalne isključenosti


Pružanje različitih vrsta socijalnih usluga


Stručni radnik


Savjetovanje članova i njihove obitelji, individualan i grupni rad, obilazak članova


JLS, MDOMSP, donacije


Kontinuirano


Povećanje kvalitete života slijepih osoba, jačanje osjećaja samostalnosti slijepih osoba i rad na aktivnom uključivanju u društveni život zajednice


Osiguranje podrške i usluga za uključivanje slijepih osoba u život zajednice


Videći pratitelj, stručni radnik, volonteri


Pružanje usluga ovisno o pojedinačnim potrebama članova, pomoć u nabavi pomagala i obučavanje u njihovom korištenju, pružanje usluga asistencije


MDOMSP


Kontinuirano


Osamostaljivanje i osiguranje što je moguće neovisnijeg i kvalitetnijeg života slijepih osoba


Sjednice Izvršnog odbora


Izvršni odbor, predsjednik, dopredsjednik, tajnik


Održavanje sjednice


JLS


Prema potrebi – najmanje 4 puta godišnje


Praćenje provedbe Operativnog plana i financijskog plana, analiza postignutih rezultata, korekcija planiranih aktivnosti, donošenje odluka


Sjednice Nadzornog odbora


Nadzorni odbor, Predsjednik


Održavanje sjednice


JLS


Prema potrebi, minimalno jednom godišnje


Praćenje provedbe Operativnog plana i financijskog plana,  analiza postignutih rezultata, donošenje odluka


Redovne Skupštine Udruge


Izvršni odbor, predsjednik, dopredsjednik, tajnik, Nadzorni odbor


Održavanje sjednica i skupština


Vlastita sredstva, donacije


Ožujak i prosinac

Izvještavanje članova i javnosti o rezultatima poslovanja Udruge


Rad s volonterima


Stručni radnik


Izrada plana i programa rada za volontere


Članarine, donacije


Kontinuirano


Razvoj volonterstva, jačanje kapaciteta udruge


Izvještavanje donatora


Izvršni odbor, predsjednik, dopredsjednik, tajnik, stručni radnik


Podnošenje izvještaja o radu i financijskih izvještaja donatorima


JLS, Zadarska županija, donacije


Kontinuirano, sukladno zahtjevima donatora


Ispunjavanje ugovornih obveza, transparentnost, odgovorno i zakonito poslovanje


2. INFORMIRANJE I EDUKATIVNO-PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI NOSITELJ AKTIVNOSTI NAČIN DJELOVANJA IZVORI FINANCIRANJA VRIJEME PROVEDBE CILJEVI

Suradnja sa medijima


Izvršni odbor, predsjednik, stručni radnik


Radio i televizijske emisije, novinski članci


JLS, MDOMSP


Prema potrebi – najmanje 4 puta godišnje


Povećanje vidljivosti djelatnosti Udruge i razvoj kontinuirane i kvalitetne suradnje s medijima


Oglašavanje


Stručni radnik, predsjednik, dopredsjednik, tajnik


Ažuriranje WEB i Facebook stranice Udruge, oglasne ploče, novinske konferencije, javne tribine i drugi promidžbeni skupovi


Vlastita sredstva, donacije


Kontinuirano


Povećanje vidljivosti djelatnosti Udruge, izvještavanje javnosti o radu Udruge, pružanje informacija i obavijesti zainteresiranoj javnosti i potencijalnim članovima


Obilježavanje blagdana i datuma važnih za slijepe osobe


Izvršni odbor, predsjednik, stručni radnik, volonteri


Dani otvorenih vrata, promotivno-izložbeni štandovi, podjela poklon paketa, posjet članovima


JLS, NZZCD


Kontinuirano


Jačanje utjecaja i uključenostUdruge u razvoj zajednice, razvoj volonterstva, promocija jednakih mogućnosti i jednakosti i ravnopravnosti


Izrada informativnog letka i brošura


Stručni radnik, stručni suradnici, volonteri


Distribucija letaka u institucije i ustanove na području djelovanja Udruge


JSL, Zadarska županija, MDOMSP


Lipanj-rujan 2019. god.


Povećanje broja članova, razvoj suradnje, prepoznatljivost Udruge u zajednici


3. POTICANJE DRUŠTVENIH, KULTURNIH I SPORTSKIH AKTIVNOSTI ČLANOVA

AKTIVNOSTI NOSITELJ AKTIVNOSTI NAČIN DJELOVANJA IZVORI FINANCIRANJA VRIJEME PROVEDBE CILJEVI

Poticanje sportskih aktivnosti članstva


Izvršni odbor, predsjednik, stručni radnik


Suradnja i davanje potpore Sportskoj udruzi slijepih i slabovidnih osoba „Donat“ za redovito održavanje treninga u šahu i pikadu, uključivanje novih članova u sportske aktivnosti


JLS, Zadarska županija, Donacije, vlastita sredstva


Jednom tjedno


Kvalitetno provođenje slobodnog vremena, povećanje kvalitete života slijepih osoba, promoviranje jednakosti i jednakih mogućnosti, omogućavanje sudjelovanja na natjecanjima


Kreativne radionice

Stručni radnik, volonteri


Osiguranje materijalnih uvjeta za odvijanje aktivnosti


JLS, donacije, vlastita sredstva


Jednom tjedno


Kvalitetno provođenje slobodnog vremena , povećanje socijalnog uključivanja i kvalitete života članova, osnaživanje samosvijesti o vlastitim sposobnostima i mogućnostima samo izražavanja


Organizacija dvodnevnog izleta


Stručni radnik, volonteri, videći pratitelj


Prikupljanje ponuda, organizacija izleta


JLS, MDOMSP


Listopad 2019. god.


Međusobno druženje i socijalizacija članova, uključivanje slijepih osoba u društveni život zajednice


Oformljenje Kluba žena


Izvršni odbor, stručni radnik


Kontaktiranje članova, organiziranje sastanaka, organiziranje i provedba aktivnosti, suradnja s drugim klubovima žena


JLS, vlastita sredstva


Kolovoz-listopad 2019. god.


Izrada godišnjeg programa za Klub žena, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, osnaživanje članica, socijalizacija


4. SEKTORSKA I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA

AKTIVNOSTI NOSITELJ AKTIVNOSTI NAČIN DJELOVANJA IZVORI FINANCIRANJA VRIJEME PROVEDBE CILJEVI

Suradnja sa ustanovama i institucijama


Izvršni odbor, predsjednik, dopredsjednik


Razvoj lokalnih i nacionalnih politika, razvoj socijalnih usluga, suradnja u provedbi projekata i programa


JLS, MDOMSP, donacije


Kontinuirano


Razvoj sektorske i međusektorske suradnje


Suradnja sa srodnim i drugim udrugama na lokalnoj i nacionalnoj razini


Izvršni odbor, predsjednik, dopredsjednik, tajnik, stručni radnik


Posjete i sastanci, dogovori oko suradnje


JSL, MDOMSP, vlastita sredstva, donacije


Prema potrebi


Razmjena informacija, razvoj sektorske suradnje, razvoj partnerstva i suradnje s udrugama drugih kategorija osoba s invaliditetom na području na kojem djelujemo


5. JAČANJE LJUDSKIH I MATERIJALNIH KAPACITETA UDRUGE

AKTIVNOSTI NOSITELJ AKTIVNOSTI NAČIN DJELOVANJA IZVORI FINANCIRANJA VRIJEME PROVEDBE CILJEVI

Edukacija zaposlenika Udruge


Izvršni odbor, stručni radnik


Sudjelovanje na stručno-edukativnim radionicama iz područja, administrativnog i financijskog poslovanja


JLS, MDOMSP, donatori


Po potrebi – minimalno dva puta godišnje


Povećanje stručnih znanja i vještina zaposlenika i stručnih suradnika – volontera


Edukacije za apliciranje na natječajima


Upravni odbor, zaposlene osobe na provedbi projekata, stručni radnik


Sudjelovanje na edukacijama za provedbu i izvještavanje projekata


JLS, MDOMSP, donatori


Prema potrebi, sukladno raspisanim natječajima


Povećanje stručnih znanja za izradu, provedbu i izvještavanje po projektima


Seminari i simpoziji


Predsjednik, dopredsjednik, tajnik, stručni radnik


Sudjelovanje na seminarima u organizaciji Saveza ili drugih organizatora s temama vezanim uz rad i poslovanje udruga


MDOPSP, donatori


Po potrebi – minimalno dva puta godišnje


Povećanje stručnih znanja, vještina i kompetencija, unapređenje rada Udruge


Zapošljavanje osoba za provedbu odobrenih projekata


Izvršni odbor, predsjednik, dopredsjednik, tajnik


Uključivanje u rad na projektima visokokvalificiranih osoba koja imaju stečena znanja ili predznanja o provedbi projekata


Raspisani natječaji u 2019. godini


Veljača – prosinac 2019. god.


Zapošljavanje osobe na provedbi projekata u 2019. godini


Nabava računalne opreme


Izvršni odbor


Osiguranje potrebnih sredstava, prikupljanje ponuda, te odabir najbolje opcije


JLS, donatori


Travanj – svibanj 2019. god.


Povećanje materijalnih kapaciteti udruge, osiguranje kvalitete rada


6. IZRADA I PROVOĐENJE PROJEKATA I PROGRAMA

AKTIVNOSTI NOSITELJ AKTIVNOSTI NAČIN DJELOVANJA IZVORI FINANCIRANJA VRIJEME PROVEDBE CILJEVI

Provedba programa „Usluga videćeg pratitelja članovima Udruge slijepih Zadarske županije“ od 01. 01. 2019. g. do 31.12.2021. g.


Videći pratitelj, predsjednik, voditelj programa, stručni radnik, volonteri


Pružanje usluga videćeg pratitelja slijepim osobama koje nisu samostalne u kretanju, redovito podnošenje izvještaja, promocija programa u medijima


MDOMSP


Kontinuirano


Poboljšanje kvalitete života članova, učestalije uključivanje u društveni život zajednice, jačanje osjećaja samostalnosti i samopouzdanja članova


Apliciranje na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za dodjelu institucionalnih podrški


Stručni radnik, predsjednik


Pravovremena prijava, ispunjenje svih obveza natječaja


Vlastita sredstva


Kolovoz – rujan 2019. god.


Ispunjavanje propisanih uvjeta natječaja, odobravanje institucionalne podrške


Izrada projektnih prijedloga


Izvršni odbor, predsjednik, stručni radnik i stručni suradnici - volonteri


Praćenje objavljivanja poziva na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, prijavljivanje projektnih prijedloga u skladu sa Strateškim i Operativnim planom


Vlastita sredstva


Kontinuirano tijekom cijele godine


Ispunjenje Operativnog i Strateškog plana, izrađeno minimalno 4 projektna prijedloga, povećanje broja zaposlenih


Provedba aktualnih projekata i programa


Izvršni odbor, predsjednik, dopredsjednik, tajnik, stručni radnik, zaposlenici prema projektu i/ili programu i stručni suradnici- volonteri


Ispunjavanje uvjeta prijavljenih programa i projekata, suradnja s potrebnim institucija, izvještavanje javnosti o provođenju programa i projekata, redovito podnošenje izvještaja


Sredstva odobrena putem prijavljenih projekata


Kontinuirano tijekom cijele godine


Ispunjavanje specifičnih ciljeva projekata i programa, poticanje razvoja socijalne uključenosti osoba s oštećenjem vida i poticanje razvoja pozitivnih promjena u društvu, prevencija i suzbijanje svih oblika diskriminacije slijepih osoba


Financijska sredstva potrebna za provođenje i ostvarenje Operativnog plana osigurati će se iz slijedećih izvora:

  1. Vlastita sredstva – članarina i donacije
  2. Sredstvima iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave temeljem podnesenih projektnih prijedloga po objavljenim pozivima
  3. Sredstvima osiguranim iz MDOMSP-a za odobreni program „Usluga videćeg pratitelja članovima Udruge slijepih Zadarske županije“
  4. Sredstvima od ostalih donatora

Operativni plan je usvojen na sjednici Skupštine Udruge, koja je održana 23. ožujka 2019. godine.

Ovisno o potrebama, te ukazanim mogućnostima plan može doživjeti i izmjene o čemu će odluku donijeti Izvršni odbor, a o svojoj odluci će izvijestiti Skupštinu na prvom slijedećem zasjedanju.