Financijski izvještaj prihoda i rashoda za 2021. godinu

                           FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PRIHODA I

                                RAHODA ZA 2021. GODINU

 

 

PRIHODI

IZNOS HRK

1.

Godišnja članarina

2.400,00

2.

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

410,00

3.

Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine

19.567,00

4.

Prihodi od donacija iz državnog proračuna

250.145,00

5.

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i pod. (reg.) samouprave

191.700,00

6.

Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte

210.517,00

7.

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

111.995,00

8.

Prihodi od građana i kućanstava

28.444,00

  

UKUPNO:

815.178,00

 RASHODI

IZNOS HRK

1.

Rashodi za radnike

468.746,00

2.

Naknade troškova radnika

68.751,00

3.

Naknade članovima u pred. i izvršnim tijelima

12.000,00

4.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

42.942,00

5.

Rashodi za usluge

166.429,00

6.

Rashodi za materijal i energiju

35.181,00

7.

Ostali nespomenuti rashodi

13.996,00

8.

Rashodi amortizacije

6.680,00

9.

Financijski rashodi

3.268,00

10.

Tekuće donacije

26.820,00

11.
UKUPNO:

844.813,00


Mladen Bajlo, predsjednik