Financijski izvještaj prihoda i rashoda za 2020. godinu


PRIHODI
IZNOS HRK
1.
Godišnja članarina
2.800,00
2.
Grad Zadar
150.000,00
3.
Zadarska Županija
55.000,00
4.
Ostali gradovi i općine
26.250,00
5.
Državni proračun
257.293,00
6.
EU fondovi
165.955,00
7.
Donacije
35.663,00
8.
Prihodi od nefinancijske imovine
18.070,00
9.
Ostali prihodi
11.817,00

UKUPNO:
722.848,00RASHODI
IZNOS HRK
1.
Godišnja za radnike
323.880,00
2.
Službena putovanja
6.175,00
3.
Naknade za prijevoz, rad na terenu
48.612,00
4.
Stručno usavršavanje radnika
2.800,00
5.
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa
18.663,00
6.
Telefon, pošta i prijevoz
26.740,00
7.
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
2.521,00
8.
Usluge promidžbe i informiranja
18.616,00
9.
Komunalne usluge
1.316,00
10.
Zakupnine i najamnine
10.654,00
11.
Intelektualne i osobne usluge
21.406,00
12.
Ostale usluge
43.520,00
13.
Rashodi za materijal i energiju (Materijal,  sirovine, uredski materjal i sitan inventar)
40.990,00
14.
Ostali nespomenuti rashodi (Reprezentacija i kotizacije)
18.019,00
15.
Rashodi amortizacije
2.215,00
16.
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
2.619,00
17.
Donacije
27.400,00
18.
Ostali rashodi
100,00

UKUPNO:
616.246,00