Financijski plan prihoda i rashoda za 2022. godinu


PRIHODI IZNOS HRK
1.
Godišnja članarina
4.000,00
2.
Grad Zadar
100.000,00
3.
Grad Zadar – osobni asistenti za studente
50.000,00
4.
Zadarska županija
25.000,00
5.
Zadarska županije – osobni asistenti za studente
30.000,00
6.
Državni proračun
375.000,00
7.
Europski socijalni fond
120.000,00
8.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
155.820,00
9.
Donacije iz proračuna lokalne i (područne) regionalne samouprave
30.000,00
10.
Ostale donacije
30.000,00
11.
Prihodi najma bankomata
18.000,00

UKUPNO
937.820,00RASHODI IZNOS HRK
1.
Rashodi za radnike - plaće
430.000,00
2.
Ugovori o djelu
64.000,00
3.
Loko vožnja
52.360,00
4.
Reprezentacija
15.000,00
5.
Trodnevni izlet članstva
30.000,00
6.
Troškovi klupskih aktivnosti
40.000,00
7.
Trošak stručnih edukacija
15.000,00
8.
Donacije iz proračuna lokalne i (područne) regionalne samouprave
30.000,00
9.
Ostale donacije
30.000,00
10.
Trošak organizacije seminara, okruglih stolova i tribina
15.000,00
11.
Trošak obilježavanja blagdana i važnih datuma
15.000,00
12.
Trošak plaće osobnih asistenata za studente
80.000,00
13.
Trošak promotivnih letaka, brošura i roll up bannera, vizuala, održavanja web stranice
20.000,00
14.
Oprema, inventar i uredski materijal
20.000,00
15.
Troškovi renovacije prostora udruge (adaptacija prostora i namještaj za društvenu prostoriju)
35.000,00
16.
Poštanski troškovi
4.000,00
17.
Režijski troškovi
10.000,00
18.
Knjigovodstveni troškovi
20.400,00
19.
Bankarske usluge i platni promet
2.500,00
20.
Ostali rashodi
4.560,00

UKUPNO
937.820,00

Plan zaduživanja i otplata

Neprofitna organizacija ne posjeduje vrijednosne papire, dionice kao ni udjele u glavnici, isto tako ne planira se dugoročno zaduživati kreditima i zajmovima. Neprofitna organizacija se ne planira kratkoročno zadužiti.

Obrazloženje financijskog plana

PRIHODI – obrazloženje:

 1. Kod godišnje članarine prikazan je iznos koji je približan iznosu koji se prosječno prikupi od uplata članarina članova udruge.
 2. Prihodi od grada Zadra u iznosu od 100.000,00 kn odnose se na prihode od projekta koji se svaki godine prijavljuje prema gradu Zadru pod nazivom „Psihosocijalni program za članove udruge“
 3. Prihodi od grada Zadra pod ovom točkom odnose se na prihode koje će udruga prijaviti na projekt prema gradu Zadru pod nazivom „Usluga osobnih asistenata za članove Udruge-studente“. Sredstvima od tog projekta pokrivaju se plaće za asistente u nastavi za dva studenta, člana udruge.
 4. Prihodi od Zadarske županije u iznosu od 25.000,00 kn odnose se na prihode od projekta koji se svaki godine prijavljuje prema Zadarskoj županiji pod nazivom „Socijalni program Udruge slijepih“
 5. Prihodi od Zadarske županije pod ovom točkom odnose se na prihode koje će udruga prijaviti na projekt prema Zadarskoj županiji pod nazivom „Usluga osobnih asistenata za članove Udruge-studente“. Sredstvima od tog projekta pokrivaju se plaće za asistente u nastavi za dva studenta, člana udruge.
 6. Prihodi pod ovom točkom odnose se na prihode od dva projekta koji su trenutno u provedbi, a koji se financiraju iz Državnog proračuna, odnosno od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. To je projekt pod nazivom „Usluga videćeg pratitelja članovima Udruge slijepih Zadarske županije“ za prvu godinu provedbe iznosi 225.000,00 kn, te projekt „Zajedno, aktivno, ravnopravno!“ koji godišnje iznosi 150.000,00 kn.
 7. Sredstva iz Europskog socijalnog fonda odnose se na sredstva projekta pod nazivom „Videća pratnja za bolju integraciju“ čija provedba završava 06.04.2022., a projekcija troškova za ovaj period iznosi 120.000,00 kn.
 8. Ova točka odnosi se na prihode koje Udruga ostvaruje za „Institucionalnu podršku udrugama osoba s invaliditetom“ koju odobrava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
 9. Donacije iz proračuna lokalne i (područne) regionalne samouprave se odnose na sredstva prikupljena od strane gradova i općina u Zadarskoj županiji.
 10. Donacije se odnose na sredstva prikupljena od „Kasica za milodare“
 11. Udruga u svom prostoru ima bankomat koji je u vlasništvu OTP banke, a mjesečno za najam prostora za taj bankomat udruga ima prihode od oko 1.500,00 kn.

RASHODI – obrazloženje:

 1. Rashodi koji se odnose na plaće petero zaposlenih radnika Udruge mjesečno iznose oko 37.000,00 kn. Radi se o plaćama za pet radnika. Plaća zamjene Ane Perice, voditeljice projekata, financira se iz dva izvora, od sredstva iz ESF-a (do 06.04.2022.) te od sredstava iz projekta grada Zadra. Plaća Marte Pleško, izvoditeljice aktivnosti za projekt „Zajedno, aktivno, ravnopravno!“ će se financirati iz dva iz izvora, od sredstava projekta „Zajedno, aktivno, ravnopravno!“ te od sredstava „Institucionalne podrške“. Plaća Josipa Milkovića financira se iz projekta MRMSOSP pod nazivom „Usluga videćeg pratitelja članovima Udruge slijepih Zadarske županije!“ koji se prijavljuje krajem 11. mj. 2021. godine na novi period od siječnja 2022. do prosinca 2023. Plaća Božene Perice financira se isključivo iz sredstava ESF-a, a ako se taj projekt ne nastavi nakon 04. mjeseca, njezina plaća financirati će se također iz projekta MRMSOSP pod nazivom „Usluge videćeg pratitelja članovima Udruge slijepih Zadarske županije!“. Takav način financiranja predviđen je u prijavljenom proračunu prema MRMSOSP. Plaća Ivane Ćorić-spremačice, financira se iz sredstava od grada Zadra. Rodiljni, roditeljski i bolovanje Ane Perica ne financira Udruga, taj trošak pokriva se iz državnog proračuna. U tablici rashoda prikazan je okvirni godišnji iznos koji će se utrošiti na plaće navedenih djelatnika s mogućim promjenama. A konta isplata plaća mijenjati će se ovisno o potrebama i prijavljenim projektima, a sve u svrhu zadržavanja broja radnika.
 2. Ugovore o djelu Udruga sklapa s voditeljem projekta „Usluga videćeg pratitelja članovima USZŽ“ (predviđen bruto iznos za prvu godinu provedbe iznosi 15.243,36 kn), zatim s izvoditeljima/cama aktivnosti projekta „Zajedno, aktivno, ravnopravno!“. Ugovori o djelu sklapaju se ovisno o aktivnostima koje udruga provodi tijekom godine (za tri izvoditeljice aktivnosti predviđen je ukupan iznos Ugovora o djelu od 36.000,00 kn bruto) U okviru Institucionalne podrške troši se iznos od 12.000,00 kn na Ugovore o djelu za osobu ovlaštenu za zastupanje Udruge.
 3. Loko vožnja financira se iz dva izvora. ESF-a (do 06.04.2022.) i MRMSOSP-a, a odnosi se na troškove goriva i amortizacije za dva videća pratitelja udruge.
 4. Reprezentacija podrazumijevaja gošćenje i druge slične izdatke učinjene s partnerskim organizacijama ili potencijalnim partnerskim organizacijama, radi unapređivanja poslovanja u okviru djelatnosti udruge. Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
 5. Ova točka odnosi se na tradicionalni izlet koji udruga provodi na godišnjoj razini kojem je svrha rehabilitacija članova, njihova integracija u širu drušvenu zajednicu, unaprijeđenje društvenog života osoba s invaliditetom te izlazak iz izolacije vlastitog doma u kojoj se često osobe s oštećenjm vida nalaze. Troškovi se pokrivaju iz konta društva (Grad Zadar, Županija, općina i ostali gradovi i Kasice za milodare).
 6. Troškovi klupskih aktivnosti odnose se na troškove opreme i materijala za razne radionice koje udruga planira provoditi putem aktivnosti projekta „Zajedno, aktivno, ravnopravno!“. Ti troškovi odnose se i na trošak najma prostora u kojima će se određene radionice održavati, trošak organizacije raznih sajmova, sudjelovanja na raznim manifestacijama te na trošak najma autobusa i vozača za sudjelovanje članova partnerske organizacije, Udruge slijepih Šibensko-kninske županije na navedenim manifestacijama.
 7. Trošak stručnih edukacija odnosi se na putne troškove, smještaj i kotizaciju sudjelovanja članova upravnih tijela udruge, ostalih članova udruge i zaposlenika na različitim stručnim edukacijama u svrhu stjecanja i proširenja postojećih znanja i vještina koje zahtjeva rad u udruzi slijepih. Također, se odnosi i na organizaciju stručnih edukacija od strane ove udruge za partnerske udruge i ostale zainteresirane sudionike.
 8. Trošak se odnosi na provođenje aktivnosti u okviru ugovorenih programa s gradovima i općinama u Zadarskoj županiji.
 9. Donacije se odnose na jednokratne novčane pomoći članovima udruge koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji. Troškovi se pokrivaju od donacija, grada Zadra i Zadarske županije i ostalih prihoda po potrebi.
 10. Ovaj iznos odnosi se na troškove organiziranja raznih tematskih događanja u svrhu povećanja vidljivosti udruge i ukazivanja na specifične potrebe osoba s oštećenjem vida. Odnosi se na sve troškove koje takva organizacija zahtijeva (najam opreme, prostora, catering). Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
 11. Ovaj iznos odnosi se na troškove organiziranja tematskih događanja povodom blagdana i važnih datuma za slijepe osobe i osobe s invaliditetom u svrhu povećanja vidljivosti udruge i ukazivanja na specifične potrebe osoba s oštećenjem vida. Odnosi se na sve troškove koje takva organizacija zahtijeva (putni troškovi, troškovi okrijepe). Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
 12. Troškovi plaće za osobne asistente financirani su iz dva izvora, grada Zadra i Zadarske županije. Planira se da će se i ove godine sakupiti iznos od 80.000,00 kn ukupno kojim se podmiruju isključivo plaće i putni troškovi osobnih asistenata, odnosno pomoćnika u nastavi za dva studenta koji su članovi ove udruge.
 13. Ovaj trošak odnosi se na promotivni materijal i održavanje web stranice u svrhu povećanja vidljivosti udruge, promicanja prava osoba s invaliditetom i ukazivanja javnosti na specifične potrebe slijepih i slabovidnih osoba. Troškovi promotivnog materijala osiguravaju se iz različitih izvora financiranja, svaki projekt ima određeni iznos za pokriće određenog djela promotivnog materijala. Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
 14. Ovaj iznos planira se utrošiti na opremu, inventar i uredski materijal ako se odobre sredstva iz projekta „Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom“. Planira se kupnja novih ulaznih vrata i stolarije udruge obzirom da je postojeća stolarija dosta istrošena.
 15. Troškovi renovacije prostora udruge (adaptacija prostora i namještaj za društvenu prostoriju) Planiraju se promijeniti vitrine u društvenoj prostoriji, a po potrebi i odobrenim proračunima planiraju se osvježiti i prostorije udruge farbanjem zidova i manjim popravcima.
 16. Poštanski troškovi odnose se na iznos troškova slanja pošiljki koji na godišnjoj razini svake godine iznosi oko 4.000,00 kn. Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
 17. Režijski troškovi odnose se na mjesečne račune prema A1 (telefon i internet ), Čistoći, Vodovodu, HEP-u i Gradu Zadru – najam prostora. Troškovi se pokrivaju iz četri izvora – Zadarska županija, Grad Zadar i MRMSOSP-a i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
 18. Knjigovodstveni troškovi mjesečno iznose 1.700,00 kn. Troškovi knjigovodstva financiraju se od grada Zadra, Zadarske županije, Nacionalne zaklade i MRMSOSP.
 19. Bankarske usluge odnose se na usluge održavanja računa i ostale bankarske usluge. Pokrivaju se iz prihoda od grada Zadra i Zadarske županije.
 20. Pod ostale troškove pripadaju troškovi potrošnog materijala (materijal za čišćenje, higijenski materijal, protuepidemiološka zaštitna oprema i sredstva), te svi ostali neplanirani troškovi (npr. servisne usluge).

Mladen Bajlo, predsjednik