Financijski plan prihoda i rashoda za 2021. godinu


PRIHODI IZNOS HRK
1.
Godišnja članarina
4.000,00
2.
Grad Zadar
100.000,00
3.
Grad Zadar – osobni asistenti za studente
50.000,00
4.
Zadarska županija
25.000,00
5.
Zadarska županije – osobni asistenti za studente
30.000,00
6.
Državni proračun
276.000,00
7.
Europski socijalni fond
250.000,00
8.
Donacije
32.000,00
9.
Prihodi najma bankomata
18.000,00
10.
Ostali prihodi
150.000,00

UKUPNO
935.000,00RASHODI IZNOS HRK
1.
Rashodi za radnike - plaće
430.000,00
2.
Ugovori o djelu
72.000,00
3.
Loko vožnja
25.200,00
4.
Reprezentacija
15.000,00
5.
Trodnevni izlet članstva
30.000,00
6.
Troškovi klupskih aktivnosti
40.000,00
7.
Trošak stručnih edukacija
30.000,00
8.
Donacije
20.000,00
9.
Trošak organizacije seminara, okruglih stolova i tribina
20.000,00
10.
Trošak obilježavanja blagdana i važnih datuma
15.000,00
11.
Trošak plaće osobnih asistenata za studente
80.000,00
12.
Trošak promotivnih letaka, brošura i roll up bannera, vizuala, održavanja web stranice
25.000,00
13.
Oprema, inventar i uredski materijal
60.000,00
14.
Poštanski troškovi
5.000,00
15.
Režijski troškovi
10.000,00
16.
Knjigovodstveni troškovi
20.000,00
17.
Bankarske usluge i platni promet
2.500,00
18.
Ostali rashodi
35.300,00

UKUPNO
935.000,00


Plan zaduživanja i otplata

Neprofitna organizacija ne posjeduje vrijednosne papire, dionice kao ni udjele u glavnici, isto tako ne planira se dugoročno zaduživati kreditima i zajmovima.

Neprofitna organizacija se ne planira kratkoročno zadužiti.

Neprofitna organizacija planira davati jednokratne kratkoročne zajmove povezanoj udruzi SUSSO „Donat“ u maksimalnom godišnjem iznosu od 30.000,00 kn, u svrhu podmirenja kratkoročnih obveza.

Obrazloženje financijskog plana

PRIHODI – obrazloženje:

 1. Kod godišnje članarine prikazan je iznos koji je približan iznosu koji se prosječno prikupi od uplata članarina članova udruge.
 2. Prihodi od grada Zadra u iznosu od 100.000,00 kn odnose se na prihode od projekta koji se svaki godine prijavljuje prema gradu Zadru pod nazivom „Psihosocijalni program za članove udruge“
 3. Prihodi od grada Zadra pod ovom točkom odnose se na prihode koje će udruga prijaviti na projekt prema gradu Zadru pod nazivom „Usluga osobnih asistenata za članove Udruge-studente“. Sredstvima od tog projekta pokrivaju se plaće za asistente u nastavi za dva studenta, člana udruge.

  Prihodi od Zadarske županije u iznosu od 25.000,00 kn odnose se na prihode od projekta koji se svaki godine prijavljuje prema Zadarskoj županiji pod nazivom „Socijalni program Udruge slijepih“

  Prihodi od Zadarske županije pod ovom točkom odnose se na prihode koje će udruga prijaviti na projekt prema Zadarskoj županiji pod nazivom „Usluga osobnih asistenata za članove Udruge-studente“. Sredstvima od tog projekta pokrivaju se plaće za asistente u nastavi za dva studenta, člana udruge.

  Prihodi pod ovom točkom odnose se na prihode od dva projekta koji su trenutno u provedbi, a koji se financiraju iz Državnog proračuna, odnosno od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. To je projekt pod nazivom „Usluge videćeg pratitelja članovima Udruge slijepih Zadarske županije“ koji na godišnjoj razini iznosi 126.000,00 kn, te projekt „Zajedno, aktivno, ravnopravno!“ koji godišnje iznosi 150.000,00 kn.

  Sredstva iz Europskog socijalnog fonda odnose se na sredstva projekta pod nazivom „Videća pratnja za bolju integraciju“ koji na godišnjoj razini iznosi oko 250.000,00 kn.

  Donacije se odnose na sredstva prikupljena iz raznih izvora, prvenstveno iz donacija prikupljenih od „Kasica za milodare“ te ostalih donacija od strane gradova i općina u Zadarskoj županiji.

  Udruga u svom prostoru ima bankomat koji je u vlasništvu OTP banke, a mjesečno za najam prostora za taj bankomat udruga ima prihode od oko 1.500,00 kn.

  Ova točka odnosi se na prihode koje bi udruga ostvarila u slijedećoj godini za projekt koji je prijavila prema Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva pod nazivom „Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom“. Ako se navedeni projekt odobri, planira se da bi udruga mogla ostvariti sredstva u iznosu od 150.000,00 kn godišnje.

RASHODI – obrazloženje:

 1. Rashodi koji se odnose na plaće petero zaposlenih radnika Udruge mjesečno iznose oko 33.000,00 kn. Radi se o plaćama za pet radnika. Plaća Ane Perice, voditeljice projekata, financira se iz dva izvora, od sredstva iz ESF-a te od sredstava iz projekta grada Zadra. Plaća Marte Pleško, izvoditeljice aktivnosti za projekt „Zajedno, aktivno, ravnopravno!“ također se financira iz dva iz izvora, od sredstava projekta „Zajedno, aktivno, ravnopravno!“ te iz projekta grada Zadra. Plaća Josipa Milkovića financira se isključivo iz projekta MRMSOSP pod nazivom „Usluge videćeg pratitelja članovima Udruge slijepih Zadarske županije!“. Plaća Božene Perice financira se isključivo iz sredstava ESF-a, te plaća Ivane Čorić-spremačice, financira se iz sredstava od grada Zadra. U tablici rashoda prikazan je okvirni godišnji iznos koji će se utrošiti na plaće navedenih djelatnika s mogućim promjenama.
 2. Ugovore o djelu Udruga sklapa sa voditeljem projekta „Usluge videćeg pratitelja članovima USZŽ“, s koordinatorom Europskog projekta te s izvoditeljima/cama aktivnosti projekta „Zajedno, aktivno, ravnopravno!“. Ugovori o djelu sklapaju se ovisno o aktivnostima koje udruga provodi tijekom godine. U slučaju da se udruzi odobre sredstva od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva također bi se određeni iznos utrošio na Ugovore o djelu s osobama koje će obavljati određene poslove, radi čega je u ovoj točki također prikazan okvirni iznos troškova Ugovora o djelu.
 3. Loko vožnja financira se iz dva izvora. ESF-a i MRMSOSP-a, a odnosi se na troškove goriva i amortizacije za dva videća pratitelja udruge.
 4. Reprezentacija podrazumijevaja ugušćenje i druge slične izdatke učinjene s partnerskim organizacijama ili potencijalnim partnerskim organizacijama, radi unapređivanja poslovanja u okviru djelatnosti udruge. Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
 5. Ova točka odnosi se na tradicionalni izlet koji udruga provodi na godišnjoj razini kojem je svrha rehabilitacija članova, njihova integracija u širu drušvenu zajednicu, unaprijeđenje društvenog života osoba s invaliditetom te izlazak iz izolacije vlastitog doma u kojoj se često osobe s oštećenjm vida nalaze. Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
 6. Troškovi klupskih aktivnosti odnose se na troškove opreme i materijala za razne radionice koje udruga planira provoditi putem aktivnosti projekta „Zajedno, aktivno, ravnopravno!“. Ti troškovi odnose se i na trošak najma prostora u kojima će se određene radionice održavati, trošak organizacije raznih sajmova, sudjelovanja na raznim manifestacijama te na trošak najma autobusa i vozača za sudjelovanje članova partnerske organizacije, Udruge slijepih Šibensko-kninske županije na navedenim manifestacijama.
 7. Trošak stručnih edukacija odnosi se na putne troškove, smještaj i kotizaciju sudjelovanja članova upravnih tijela udruge, ostalih članova udruge i zaposlenika na različitim stručnim edukacijama u svrhu stjecanja i proširenja postojećih znanja i vještina koje zahtjeva rad u udruzi slijepih. Također, se odnosi i na organizaciju stručnih edukacija od strane ove udruge za partnerske udruge i ostale zainteresirane sudionike.
 8. Donacije se odnose na jednokratne novčane pomoći članovima udruge koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji. Troškovi se pokrivaju od donacija, grada Zadra i Zadarske županije i ostalih prihoda po potrebi.
 9. Ovaj iznos odnosi se na troškove organiziranja raznih tematskih događanja u svrhu povećanja vidljivosti udruge i ukazivanja na specifične potrebe osoba s oštećenjem vida. Odnosi se na sve troškove koje takva organizacija zahtijeva (najam opreme, prostora, catering). Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
 10. Ovaj iznos odnosi se na troškove organiziranja tematskih događanja povodom blagdana i važnih datuma za slijepe osobe i osobe s invaliditetom u svrhu povećanja vidljivosti udruge i ukazivanja na specifične potrebe osoba s oštećenjem vida. Odnosi se na sve troškove koje takva organizacija zahtijeva (putni troškovi, troškovi okrijepe). Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
 11. Troškovi plaće za osobne asistente financirani su iz dva izvora, grada Zadra i Zadarske županije. Planira se da će se i ove godine sakupiti iznos od 80.000,00 kn ukupno kojim se podmiruju isključivo plaće i putni troškovi osobnih asistenata, odnosno pomoćnika u nastavi za dva studenta koji su članovi ove udruge.
 12. Ovaj trošak odnosi se na promotivni materijal i održavanje web stranice u svrhu povećanja vidljivosti udruge, promicanja prava osoba s invaliditetom i ukazivanja javnosti na specifične potrebe slijepih i slabovidnih osoba. Troškovi promotivnog materijala osiguravaju se iz različitih izvora financiranja, svaki projekt ima određeni iznos za pokriće određenog djela promotivnog materijala. Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
 13. Ovaj iznos planira se utrošiti na opremu, inventar i uredski materijal ako se odobre sredstva iz projekta „Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom“. Planira se kupnja novih ulaznih vrata i stolarije udruge obzirom da je postojeća stolarija dosta istrošena, kupilo bi se novo računalo za društvenu prostoriju udruge i govorna jedinica, te bi se određeni iznos utrošio i na novu kuhinju. U slučaju da ta sredstva ne budu odobrena i dalje će se utrošiti određeni iznos na uredsku opremu, ali u manjem iznosu.
 14. Poštanski troškovi odnose se na iznos troškova slanja pošiljki koji na godišnjoj razini svake godine iznosi oko 5.000,00 kn. Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
 15. Režijski troškovi odnose se na mjesečne račune prema A1 (telefon i internet ), Čistoći, Vodovodu, HEP-u i Gradu Zadru – najam prostora. Troškovi se pokrivaju iz tri izvora – Zadarska županija, Grad Zadar i MRMSOSP-a.
 16. Knjigovodstveni troškovi mjesečno iznose 1500,00 kn. Ako nam prođe još neki projekt troškovi knjigovodstva se povećavaju. Troškovi knjigovodstva financiraju se od grada Zadra, Zadarske županije i MRMSOSP.
 17. Bankarske usluge odnose se na usluge održavanja računa i ostale bankarske usluge. Pokrivaju se iz prihoda od grada Zadra i Zadarske županije.
 18. Pod ostale troškove pripadaju troškovi potrošnog materijala (materijal za čišćenje, higijenski materijal, protuepidemiološka zaštitna oprema i sredstva), te svi ostali neplanirani troškovi (npr. servisne usluge). Pod ovu točku pripadaju i pozajmice prema SUSSO „Donat.“

Mladen Bajlo, predsjednik