Financijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu


PRIHODI IZNOS HRK
1.
Godišnja članarina
4.000,00
2.
Grad Zadar
100.000,00
3.
Zadarska županija
25.000,00
4.
Ostali gradovi i općine
40.000,00
5.
Državni proračun
198.000,00
6.
EU fondovi
200.000,00
7.
Donacije
33.000,00
8.
Ostali prihodi
100.000,00

UKUPNO
700.000,00RASHODI IZNOS HRK
1.
Rashodi za radnike
365.000,00
2.
Putni troškovi
50.000,00
3.
Reprezentacija
4.500,00
4.
Trodnevni izlet članstva
25.000,00
5.
Jednodevni izleti
53.000,00
6.
Klub žena
5.000,00
7.
Donacije
15.000,00
8.
Trošak organizacije seminara, okruglih stolova i tribina
5.000,00
9.
Trošak obilježavanja blagdana i važnih datuma
15.000,00
10.
Trošak edukacija i radionica
30.000,00
11.
Trošak promotivnih letaka, brošura i roll up bannera
10.000,00
12.
Oprema, inventar i uredski materijal
20.000,00
13.
Poštanski troškovi
5.000,00
14.
Režijski troškovi
10.000,00
15.
Knjigovodstveni troškovi
15.000,00
16.
Bankarske usluge i platni promet
2.500,00
17.
Ostali rashodi
70.000,00

UKUPNO
700.000,00