ČLANSTVO U UDRUZI

Članom Udruge može postati svaka slijepa osoba ako ispunjava uvjete slijedeće uvjete

Slijepa osoba je ona osoba koja se u takvu ubraja prema međunarodnoj definiciji sljepoće, a koju su prihvatili Savez i Udruga kao njegova temeljna organizacija.

Slijepe osobe, po međunarodnoj definiciji sljepoće, su osobe koje su potpuno izgubile osjet svjetla ili imaju samo osjet svjetla. Slijepe osobe su također i one osobe koje na boljem oku s korekcijom imaju ostatak vida 0,05 (5%) ili na boljem oku s korekcijom imaju suženo vidno polje na 5 stupnjeva oko fiksacijske točke.

Uvjet za učlanjenje je da osoba ima prebivalište na području Zadarske županije.

Iznimno, status člana može imati osoba koja nema prebivalište na području Zadarske županije, ako je to od iznimnog značaja za Udrugu i u interesu člana.

Slijepa osoba koja je član ove Udruge ne može istovremeno biti član i druge udruge članice Saveza.

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članovi Udruge mogu biti:

 • Redovni član
  Redovni član može postati svaka poslovno sposobna osoba s prebivalištem na području Zadarske županije, koja se prema definiciji smatra slijepom osobom o čemu odluku donosi Upravni odbor, a na temelju nalaza oftalmologa i drugih pravovaljanih dokumenata. Redovni član može birati, biti biran i sudjelovati u radu radnih tijela Udruge.
 • Nominalni član
  Nominalni član može postati svaka osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću. Nominalnim članom također može postati osoba koja nema prebivalište na području Zadarske županije, ako je to od iznimnog značaja za Udrugu i u interesu člana. Nominalni član ne može birati i biti biran. Nominalni član ima sva druga prava i obveze redovnih članova.
 • Podupirući član
  Podupirući član može postati svaka fizička ili pravna osoba koja želi materijalno ili na drugi način pridonositi i pomagati radu Udruge. Podupirući članovi ne mogu birati i biti birani u tijela Udruge, nemaju zakonskih prava kojima se koriste slijepe osobe i o njima se u Udruzi vodi posebna evidencija.
 • Počasni član
  Počasni član Udruge može postati osoba koja ima osobite zasluge za dobrobit slijepih, odnosno zaslužni pojedinac koji je dao osobit doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge. Odluku o imenovanju zaslužne osobe za počasnog člana donosi Upravni odbor. Počasnom članu Upravni odbor dodjeljuje i posebnu povelju. Povelja se počasnom članu uručuje javno, prilikom održavanja prigodne svečane manifestacije Udruge.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge
 • istupanjem, kada član dobrovoljno istupi iz članstva Udruge
 • u slučaju smrti
 • odlukom Upravnog odbora o brisanju iz članstva, ako član uzastopno najmanje tri godine bez opravdanog razloga ne plaća članarinu
 • isključenjem temeljem odluke Upravnog odbora, kada se nakon savjesno provedenog postupka utvrdi da član Udruge grubo narušava odredbe ovog Statuta i statuta Saveza ili kada je njegovo djelovanje u suprotnosti s načelima Ustava Republike Hrvatske i društvenim normama, ili kada svojim djelovanjem onemogućava redovan rad, šteti interesima i ugledu Udruge.

Prestanak članstva provodi se brisanjem iz evidencije članstva. Danom brisanja prestaju sva prava i obveze koje proistječu iz statusa člana Udruge.

PRAVA ČLANSTVA

 • sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela
 • birati i biti biran u tijela Udruge
 • pravo na pomoć Udruge pri ostvarivanju prava na području socijalno-zdravstvene zaštite
 • školovanja, rehabilitacije i zapošljavanja
 • pravo na opskrbu pomagalima
 • pravo na organizirani odmor i oporavak
 • pravo traženja od Udruge da razmotri sva pitanja od interesa za slijepe u skladu sa zaključcima Skupštine i odredbama Statuta Udruge

OBVEZE ČLANSTVA

 • redovito plaćanje članarine
 • pridržavanje odredaba Statuta i drugih općih i pojedinačnih akata Udruge
<